Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Forthnet: Μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου μετά τη μετατροπή ομολογιών σε μετοχές

Η Δημοκρατία της Τυνησίας ελέγχει έμμεσα 24.887.737 δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,19%. Η Crystal Almond Holdings Limited ελέγχει έμμεσα 36.332.457 δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,17%.

Forthnet: Μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου μετά τη μετατροπή ομολογιών σε μετοχές

H Forthnet ανακοίνωσε ότι, κατόπιν της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας σε νέες μετοχές της και της εισαγωγής αυτών των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Δημοκρατία της Τυνησίας ελέγχει έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών Tunisia Telecom, TT ML Limited και GO Plc. (η τελευταία εκ των οποίων κατέχει άμεσα) είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα επτά (24.887.737) δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,19% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Crystal Almond Holdings Limited (πρώην Largo Limited) ελέγχει έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών Crystal Almond Ιntermediary Holdings Limited, Crystal Almond S.a.rl και WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (η τελευταία εκ των οποίων κατέχει άμεσα) τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα επτά (36.332.457) δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,17% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus