Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Attica Bank: Κάλυψη 100% της αύξησης κεφαλαίου

Το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank ανήλθε σε 100% το δε συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε ευρώ 152.373.244,80.

Attica Bank: Κάλυψη 100% της αύξησης κεφαλαίου
Το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank ανήλθε σε 100% το δε συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε ευρώ 152.373.244,80.

Υπενθυμίζεται, ότι η περίοδος της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό ευρώ 38.093.311,20 με καταβολή μετρητών και έκδοση 108.838.032 νέων, μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 και τιμής διάθεσης ευρώ 1,40 η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, έληξε την 25.9.2009.

Σύμφωνα με την από 29.9.2009 απόφαση του Δ.Σ. η κατανομή των νέων μετοχών της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως ακολούθως:

Ποσοστό 31,46% των νέων μετοχών που προκύπτουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους. Συγκεκριμένα, ασκήθηκαν δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 34.236.905 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές και καταβλήθηκε το ποσό των 47.931.667,0 ευρώ, ενώ 74.601.127 νέες μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Εξ αυτών, οι 73.777.695 μετοχές, βάσει της απόφασης της από 8 Ιουλίου 2009 Αυτόκλητης Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, όπου το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε την μη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής του στην παρούσα αύξηση, διατέθηκαν μέσω της Συμπληρωματικής Εγγραφής.
 
Ποσοστό 64,98% των νέων μετοχών που προκύπτουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε από τη Συμπληρωματική Εγγραφή από τους παλαιούς μετόχους. Συγκεκριμένα, η Συμπληρωματική Εγγραφή αντιστοιχούσε σε 70.727.697 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές και καταβλήθηκε το ποσό των 99.018.775,8 ευρώ.

Το σύνολο των νέων μετοχών που έμειναν αδιάθετες μετά την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και την συμπληρωματική εγγραφή ανέρχεται σε 3.873.430.

Επίσης υποβλήθηκαν αιτήσεις εγγραφής από απασχολούμενους στον Όμιλο της Attica Bank ύψους 2.174.811,8 ευρώ, για 1.553.437 αδιάθετες μετοχές (ποσοστό 1,43% των νέων μετοχών που προκύπτουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου), οι οποίες ικανοποιήθηκαν πλήρως.
Επιπρόσθετα, υποβλήθηκαν αιτήσεις προεγγραφής από κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης που είχαν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούσαν, στους οποίους κατανεμήθηκαν 2.319.993 νέες μετοχές (ποσοστό 2,13% των νέων μετοχών που προκύπτουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου).

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά ευρώ 38.093.311,20, με την έκδοση 108.838.032 νέων, κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη.
 
Η διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, συνολικού ποσού ευρώ 114.279.933,60, άγεται σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο". Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μετά την έκδοση των νέων κοινών μετοχών θα ανέρχεται σε ευρώ 185.909.950,45 διαιρούμενο σε 244.885.573 κοινές, ονομαστικές μετοχές και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας.

Το Δ.Σ. της Τράπεζας ευχαριστεί θερμά τους επενδυτές για την ευρεία συμμετοχή τους στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η Διοίκηση της Τράπεζας διαβεβαιώνει ότι θα εξακολουθήσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, με συνέπεια και δυναμισμό, για την περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξη της, δικαιώνοντας τους επενδυτές για την επιλογή τους.

Επίσης η Τράπεζα ευχαριστεί τους Συμβούλους Έκδοσης, Alpha Bank και Eurobank EFG Telesis Finance, για τις υπηρεσίες τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus