Εγκρίθηκε από την Κεφαλαιαγορά το ενημερωτικό για το ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακής

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε και την επέκταση της άδειας λειτουργίας της Eurocorp.

Εγκρίθηκε από την Κεφαλαιαγορά το ενημερωτικό για το ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 791/12.7.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών έως 60.000 κοινών ομολογιών, ονομαστικής αξία € 1.000 και συνολικού ποσού έως € 60.000.000.

• Την έγκριση της επέκτασης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ώστε να παρέχει επιπλέον την επενδυτική υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών (παρ. 1 περ. (β) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007) και τις παρεπόμενες υπηρεσίες της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων, της παροχής πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή, της παροχής υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος και της παροχής επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων (παρ. 2 περ (α), (β), (δ) και (ζ), αντιστοίχως, του άρθρου 4 του ν. 3606/2007).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus