Task Force στο ΧΑ για αποφυγή χειραγώγησης

Δημιουργία Ομάδας Εργασίας που θα ελέγχει τυχόν χειράγωγηση της αγοράς, αλλαγές στη διαδικασία του short selling (up tick), απαλλαγή των ειδικών διαπραγματευτών από το φόρο 0,3% επί των πωλήσεων για τις περιπτώσεις ειδικής διαπραγμάτευσης, ”ξεσκόνισμα” των λογιστικών καταστάσεων των εισηγμένων, πιθανές αλλαγές στη διαπραγμάτευση μετοχών, συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα που ανακοίνωσε το ΧΑ.

Task Force στο ΧΑ για αποφυγή χειραγώγησης
Δημιουργία Ομάδας Εργασίας που θα ελέγχει τυχόν χειράγωγηση της αγοράς, αλλαγές στη διαδικασία του short selling και ειδικότερα στον κανόνα του up tick (σ.σ. δικαιώνοντας πλήρως τη θέση που έλαβε το Euro2day.gr), τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου ώστε οι ειδικοί διαπραγματευτές παραγώγων να βλέπουν το ίδιο βάθος εντολών που βλέπει και η υπόλοιπη αγορά, συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα που θα ανακοίνωσε το το Δ.Σ. του ΧΑ.

Στα μέτρα περιλαμβάνεται επίσης φορολογικός έλεγχος πενταετίας για τις νέες εισαγωγές, έλεγχος στοιχείων των υπό εισαγωγή εταιρειών έως την εισαγωγή και όχι έως την κατάθεση φακέλλου, αλλά και από κοινού προσπάθεια με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να αποσαφηνιστεί η ύπαρξη τυχόν προβλημάτων σε εισηγμένες εταιρείες.

Η ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΧΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνάντηση συζήτησε θέματα τα οποία ανακύπτουν στο ελληνικό χρηματιστήριο και απεφάσισε να συστήσει ομάδα εργασίας που θα εξετάσει προβλήματα όπου αυτά υπάρχουν και δημιουργούν προϋποθέσεις καταχρηστικών συμπεριφορών και γενικά επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό θα κληθούν και οι συντελεστές της αγοράς να υποβάλλουν προτάσεις με βάση και την έως τώρα εμπειρία τους.

Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σήμερα έτοιμο να ανακοινώσει ορισμένες ενέργειες που συνεισφέρουν στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Αναγνωρίζει επίσης και επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα της κάθε ενέργειας στην κρίσιμη αυτή περίοδο εξαρτάται απόλυτα από τη ψυχραιμία και τη σοβαρότητα που επιδεικνύουν όλοι οι συντελεστές της αγοράς. Αναλυτικά οι ενέργειες αυτές περιγράφονται παρακάτω:

I. Αγορά Παραγώγων

Σε ότι αφορά την αγορά παράγωγων προϊόντων, επιπροσθέτως, στις αποφάσεις για τη μεταβολή των περιθωρίων ασφαλείας (margins) για τα παράγωγα προϊόντα, των επιτοκίων δανεισμού τίτλων και των αποθεμάτων τίτλων (pool) της ΕΤΕΣΕΠ (βλέπε ανακοίνωση) της Δευτέρας 07.10.2002 αποφασίστηκαν τα εξής:

* Τροποποιείται το κανονιστικό πλαίσιο ώστε ο επενδυτής που έχει πωλήσει μία μετοχή ανοιχτά (sort) (με τον κανόνα του up tick), με την πρώτη αγορά που κάνει (όταν το αποφασίσει) στη συγκεκριμένη μετοχή, να υποχρεώνεται να καλύψει (επιστρέψει στην ΕΤΕΣΕΠ) τις μετοχές που έχει δανειστεί.

* Τροποποιείται το κανονιστικό πλαίσιο ώστε οι ειδικοί διαπραγματευτές παραγώγων να βλέπουν το ίδιο βάθος εντολών που βλέπει και η υπόλοιπη αγορά.

* Ας σημειωθεί ότι για την αγορά παραγώγων κατά την τρέχουσα περίοδο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως καθ’ ύλην αρμόδια, διενεργεί ελέγχους για τις συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα και σε ανοιχτές πωλήσεις, τόσο σε επίπεδο χρηματιστηριακών εταιριών όσο και σε επίπεδο μεγάλων τελικών επενδυτών.

II. Ενίσχυση της ρευστότητας

Στο πλαίσιο της τόνωσης της ρευστότητας της αγοράς το χρηματιστήριο έχει προωθήσει το θεσμό του ειδικού διαπραγματευτή για την κύρια και την παράλληλη αγορά, πέρα από τη χρήση του θεσμού στην ΝΕΧΑ και στην αγορά παραγώγων.

Η υιοθέτηση του θεσμού του ειδικού διαπραγματευτή από τις εισηγμένες εταιρίες προάγει τη ρευστότητα των μετοχών τους και ως εκ τούτου τονώνει τη ζήτησή τους. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συμφώνησε να προωθήσει την απαλλαγή των ειδικών διαπραγματευτών από το φόρο 0,3% επί των πωλήσεων, για τις περιπτώσεις των συναλλαγών που διενεργούν στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης.

III. Έλεγχος και αποσαφήνιση λογιστικών καταστάσεων εισηγμένων εταιριών

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας την ανάγκη διαμόρφωσης κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά, το οποίο έχει επηρεαστεί και από τις διαστάσεις που έχει πάρει η φημολογία για προβλήματα σε εισηγμένες επιχειρήσεις, θα εντείνει τις προσπάθειες προχωρώντας σύντομα σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην αποσαφήνιση, ή και στον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές όπου αυτός χρειάζεται, οικονομικών μεγεθών ή παρατηρήσεων που αποτυπώνονται στις τελευταίες λογιστικές καταστάσεις (30.06.2002) που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα.

IV. Θέματα διαπραγμάτευσης μετοχών

Με στόχο τον περιορισμό των δυνατοτήτων χειραγώγησης των τιμών των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μελετηθούν τα θέματα που συνδέονται με τη διαπραγμάτευση μετοχών χαμηλής ρευστότητας, χαμηλής διασποράς και μεγάλης διακύμανσης τιμών (volatility) προσδιορίζοντας πιθανές αλλαγές στους κανόνες διαπραγμάτευσης.

V. Φορολογικός έλεγχος προς εισαγωγή εταιριών

Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι εταιρίες που αιτούνται την εισαγωγή των μετοχών τους στο χρηματιστήριο πρέπει να έχουν ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις χρήσεις που προηγούνται της αίτησης εισαγωγής. Με την ανωτέρω διάταξη αποσκοπείται η εξασφάλιση του επενδυτικού κοινού που αγοράζει μία νεοεισαγόμενη μετοχή από το κίνδυνο να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις στο μέλλον.

Επειδή, για αρκετές εταιρίες ο στόχος αυτός καταστρατηγείται από την υπάρχουσα σήμερα λίστα αναμονής, αποφασίστηκε το χρηματιστήριο να προτείνει την τροποποίηση της πιο πάνω διάταξης ώστε να έχει ελεγχθεί φορολογικά η εταιρία για τις χρήσεις που προηγούνται της δημόσιας εγγραφής.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 των 2324/95, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ελέγχουν τακτικά και κατά προτεραιότητα τις εισηγμένες εταιρίες.

VI. Έλεγχος ορκωτών ελεγκτών για τις προηγούμενες της εισαγωγής δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι οικονομικές καταστάσεις της προς εισαγωγή εταιρίας, θα πρέπει να είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή για τρεις τουλάχιστον χρήσεις προ της αίτησης εισαγωγής. Επειδή είναι δύσκολο στους μη έχοντες ειδικές γνώσεις να αντιληφθούν τις επιπτώσεις που θα είχαν οι παρουσιαζόμενες παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών στα μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων αποφασίστηκε να προταθεί θεσμικά οι εταιρίες προς εισαγωγή να συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με τρόπο τέτοιο ώστε να μην υπάρχουν ουσιαστικές παρατηρήσεις στα πιστοποιητικά των ορκωτών ελεγκτών που τις συνοδεύουν. Στο πλαίσιο αυτό, τα Ενημερωτικά Δελτία θα έχουν τα αναθεωρημένα στοιχεία για την ορθή πληροφόρηση των επενδυτών.

VII. Λίστα αναμονής προς εισαγωγή εταιριών

Με τη θεσμική διευθέτηση του θέματος του φορολογικού ελέγχου πιο πάνω, το χρηματιστήριο θα προωθήσει το ξεκαθάρισμα των αιτήσεων εισαγωγής, διατηρώντας στη λίστα όσες εταιρίες έχουν πρόσφατο φορολογικό έλεγχο, και θα προχωρήσει στην εισαγωγή εκείνων των εταιριών που έχουν επικαιροποιημένο φάκελο.

IV. Μεταφορά αρμοδιοτήτων διοικητικού χαρακτήρα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο ρόλος του χρηματιστηρίου.

Με το σχέδιο του νόμου που προετοιμάζεται, αρμοδιότητες διοικητικού χαρακτήρα μεταφέρονται από το χρηματιστήριο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στο πλαίσιο αυτό το χρηματιστήριο αναμένεται να ενεργοποιηθεί αποτελεσματικότερα σε θέματα ανάπτυξης της αγοράς, ενώ θα μπορεί να χαράξει στρατηγική ως προς τις εταιρίες που θα επιθυμεί να εισαχθούν σε αυτό, προσδιορίζοντας κριτήρια και προϋποθέσεις εισαγωγής τους για το σκοπό αυτό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus