Κατατέθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το σχέδιο απορρόφησης της ΕΛΒΑΛ από την Χαλκόρ

Οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛ θα ανταλλάξουν 0,0987220346164922 μετοχές της ΕΛΒΑΛ που κατέχουν με μία νέα μετοχή της ΧΑΛΚΟΡ, ενώ οι μέτοχοι της ΧΑΛΚΟΡ να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών που κατέχουν.

Κατατέθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το σχέδιο απορρόφησης της ΕΛΒΑΛ από την Χαλκόρ

Στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας συγχώνευσης των εταιριών Χαλκόρ και ΕΛΒΑΛ δια απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη, ανακοινώνεται στο επενδυτικό κοινό ότι το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης που υπεγράφη μεταξύ των εταιρειών ΧΑΛΚΟΡ και ΕΛΒΑΛ, στις 26.09.2017, για την απορρόφηση της ΕΛΒΑΛ από την ΧΑΛΚΟΡ, υποβλήθηκε, στις 6.10.2017, από κάθε μία από τις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρείες στις, κατ΄ άρθρο 69 παρ. 3 και 7β του κ.ν. 2190/1920, διατυπώσεις δημοσιότητας, διά της καταχωρίσεώς του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί η συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77α του Ν.2190/1920, της εμπορικής νομοθεσίας περί Α.Ε., καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως εκάστοτε ισχύουν, με απορρόφηση της ΕΛΒΑΛ από την ΧΑΛΚΟΡ.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η πρόταση των Διοικητικών Συμβουλίων προς τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των ανωτέρω εταιριών για τη σχέση ανταλλαγής είναι οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛ να ανταλλάξουν 0,0987220346164922 μετοχές της ΕΛΒΑΛ που κατέχουν με μία (1) νέα μετοχή της ΧΑΛΚΟΡ, ενώ οι μέτοχοι της ΧΑΛΚΟΡ να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών που κατέχουν, σύμφωνα και με τη συνταχθείσα Έκθεση αποτίμησης των ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον προσδιορισμό της σχέσης αξιών των συγχωνευομένων εταιρειών, καθώς και τη συνταχθείσα Έκθεση της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρίας «ABACUS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εκτίμηση (διαπίστωση της λογιστικής αξίας) των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 2190/1920.

Τέλος, γνωστοποιείται ότι ευρίσκονται στη διάθεση των μετόχων, στην έδρα της ΧΑΛΚΟΡ, Λεωφ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, κτίριο Β΄, τα εξής έγγραφα:

1. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

2. Οι επεξηγηματικές Εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιριών ΧΑΛΚΟΡ και ΕΛΒΑΛ σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του Ν. 2190/1920.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των τριών τελευταίων χρήσεων των συγχωνευομένων εταιριών.

4. Η ΄Εκθεση αποτίμησης του ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», καθώς και η γνωμοδότηση του άνω οίκου για το εύλογο και δίκαιο της ως άνω προτεινόμενης από τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευομένων εταιρειών σχέσης ανταλλαγής.

5. Η Έκθεση εκτίμησης (διαπίστωσης της λογιστικής αξίας) των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων εταιρειών της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρίας «ABACUS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus