Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΜΟΛΟΓΑ

ΑΡΑΙΓΟ1
ΑΤΤΙΚΑΟ1
ΒΚΑΙΦΟ1
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ1
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2
ΔΕΛΤΕΧΟ1
ΚΟΡΑΛΟ1
ΛΑΜΔΑΟ1
ΜΛΣΟ1
ΜΛΣΟ2
ΜΛΣΟ3
ΤΕΝΕΡΓΧΟ2
ΦΟΡΘΟ1
ΧΑΟΥΣΜΟ1
Πατήστε κάποιο από τα σύμβολα "Δεικτών/Μετοχών" για να μεταφέρετε την ορατή περιοχή του ticker σε αυτό.
Πατήστε το για να ενημερωθούν οι τιμές και τα , για επιτάχυνση του ticker.
v