Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank Properties:Το ενημερωτικό εισαγωγής

Από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ με διάθεση τίτλων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την εισαγωγή της εταιρίας στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. Το εύρος της τιμής διάθεσης έχει οριστεί μεταξύ 14,60 έως 16,20 ευρώ. Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο.

Eurobank Properties:Το ενημερωτικό εισαγωγής
Από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ με διάθεση τίτλων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την εισαγωγή της εταιρίας στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α.

Το εύρος της τιμής διάθεσης έχει οριστεί μεταξύ 14,60 έως 16,20 ευρώ, ενώ συντονιστής κύριος ανάδοχος της εγχώριας δημόσιας προσφοράς και σύμβουλος έκδοσης είναι η Eurobank Telesis Finance και κύριοι ανάδοχοι είναι οι Eurobank EFG, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Emporiki Bank και Τράπεζα Πειραιώς. Διαχειριστής του βιβλίου προσφορών της διεθνούς προσφοράς είναι η Citigroup.

Η συνδυασμένη προσφορά θα περιλαμβάνει 5.510.066 νέες κοινές μετοχές, καθώς και 1.100.000 υφιστάμενες που ανήκουν στη REIB European Limited, θυγατρική κατά 100% της Deutsche Bank.

Επίσης, η REIB σκοπεύει να προσφέρει βάσει συμφωνίας επιπρόσθετης κατανομής (Greenshoe option) μέχρι 680.000 επιπλέον μετοχές της.

Με βάση το Ενημερωτικό Δελτίο η μετοχική σύνθεση της Eurobank Properties πριν τη δημόσια προσφορά είναι η εξής: Τράπεζα Eurobank με ποσοστό 70,88%, REIB Europe Investment Limited 15,92%, Lamda Development Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων 13,20%.

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς και την κατανομή των πρόσθετων μετοχών η μετοχική σύνθεση θα διαμορφωθεί ως εξής: Τράπεζα Eurobank 54,88%, REIB Europe Investment Limited 5,03%, Lamda Development 10,22%, Επενδυτικό Κοινό 27,09%, ενώ συμπεριλαμβανομένου και του Δικαιώματος Επιπρόσθετης Κατανομής Μετοχών (2,79%) το Επενδυτικό Κοινό θα κατέχει το 29,88%.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρίας με ποσοστό τουλάχιστον 5% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας δηλώνουν ότι κατά τους πρώτους έξι μήνες από την έναρξη διαπραγμάτευσης δεν θα προσφέρουν ή πουλήσουν, αλλά και δεν θα συνάψουν σύμβαση πώλησης ή θα διαθέσουν με άλλον τρόπο μετοχές της εταιρίας που θα κατέχουν κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

Σε ό,τι αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο η Eurobank Properties αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Έχει στη δραστηριότητά της και διαχειρίζεται ενεργά ένα ποικίλης σύνθεσης χαρτοφυλάκιο εμπορικών ακινήτων υψηλού προφίλ, τα οποία βρίσκονται στις αστικές περιοχές της Ελλάδας και τα οποία εκμισθώνει κυρίως σε υψηλής αναγνωρισιμότητας εταιρίες.

Οι δυο μεγαλύτεροι μισθωτές της εταιρίας είναι ο όμιλος Eurobank, ένας από τους κορυφαίους ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, που συνεισέφερε περίπου το 41,9% των συνολικών ετησιοποιημένων μισθωμάτων άνευ χαρτοφυλακίου την 31η Δεκεμβρίου 2005 και ο όμιλος Μαρινόπουλου, μεγάλος ελληνικός όμιλος εταιριών λιανικού εμπορίου που συνεισέφερε το περίπου 35,9% των συνολικών ετησιοποιημένων μισθωμάτων άνευ χαρτοσήμου την 31η Δεκεμβρίου 2005.

Την 31 Δεκεμβρίου 2005 το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρίας απαρτιζόταν από 27 εμπορικά ακίνητα που βρίσκονται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ιωάννινα. Την ίδια περίοδο περιλάμβανε συνολική μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 165.307 τ.μ. και εκτιμηθείσα αξία περίπου 271,32 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στο Ενημερωτικό Δελτίου η Eurobank Properties εκτιμά ότι διαθέτει τα εξής πλεονεκτήματα: χαρτοφυλάκιο ακινήτων υψηλής ποιότητας, ισχυρή και σταθερή πορεία μισθωτών, στρατηγική συνεργασία με την τράπεζα Eurobank, εμπειρία ανώτερων διευθυντικών στελεχών και μελών του διοικητικού της συμβουλίου και της επενδυτικής επιτροπής.

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα ακίνητα της εταιρίας αφορούν στα εξής: μεγάλη πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εκμισθώνονται σε δυο ομίλους μισθωτών, γεγονός που καθιστά τη χρηματοοικονομική της θέση ευάλωτη στην καταγγελία των συμβάσεων μίσθωσης από οποιονδήποτε εκ των δυο μισθωτών, η εταιρία υπόκειται στον πιστωτικό κίνδυνο των μισθωτών της καθώς και στην ικανότητά τους να καταβάλλουν το μίσθωμα, το οποίο εξαρτάται από τα οικονομικά αποτελέσματά τους και την απόδοσή τους, η εταιρία μπορεί να μην είναι σε θέση να ανανεώσει μισθώσεις ή να εκμισθώσει τους κενούς χώρους έγκαιρα ή με ελκυστικούς όρους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση των εργασιών της.

Επίσης, ανταγωνίζεται τρίτους για εύρεση μισθωτών και την απόκτηση ακινήτων, μπορεί να επηρεαστεί δυσμενώς από καθυστερήσεις ή αδυναμίες ανεύρεσης κατάλληλων επενδύσεων, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν αυξήσεις στα λειτουργικά και λοιπά έξοδα.

Παράλληλα, η Eurobank Properties δεν έχει ιστορικό λειτουργίας ως ΑΕΕΑΠ ή λειτουργίας υπό τη νέα της διοικητική δομή, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι η Τράπεζα Eurobank ενδέχεται να αντιμετωπίσει θέματα σύγκρουσης συμφερόντων σχετικά με τη θέση της ως μέτοχος πλειοψηφίας, πάροχος χρηματοδοτήσεων, σύμβουλος της εταιρίας, και ως μεγαλύτερος μισθωτής της.

Ταυτόχρονα, σημειώνονται τα εξής: τα συμφέροντα των μετόχων πλειοψηφίας της Eurobank Properties ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά των άλλων μετόχων της, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα είναι σε θέση να καταβάλλει ή να συνεχίσει να καταβάλει μερίσματα σε μετρητά ή ότι αυτά τα μερίσματα θα αυξηθούν με τον χρόνο, η συγκέντρωση των ακινήτων της εταιρίας γεωγραφικά την καθιστά ευάλωτη σε αλλαγές σε οικονομικές και λοιπές συνθήκες στην Ελλάδα, κυρίως στην περιοχή της Αθήνας, προσφάτως αποκτηθέντα ακίνητα μπορεί να μην αποφέρουν ως επενδύσεις τις αποδόσεις που αναμένει η εταιρία.

Τέλος μεταξύ των κινδύνων περιλαμβάνονται και: η εταιρία μπορεί να επιβαρυνθεί με πρόσθετα έξοδα κατά την απόκτηση ακινήτων που είναι ημιτελή, για την επιτυχία των δραστηριοτήτων της βασίζεται στην εμπειρία και στις ικανότητες του προσωπικού του συμβούλου της, η καταγγελία ή η μη ανανέωση της σύμβασης παροχής συμβουλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και στα αποτελέσματα των εργασιών της, μπορεί να υπόκειται σε τυχόν δυσμενείς αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία ή στην ερμηνεία της, ενώ ορισμένες διατάξεις των συμβάσεων μίσθωσης της θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν με βάση το Ελληνικό Δίκαιο.

Η εταιρία προτίθεται να ακολουθήσει μια στρατηγική με στόχο τη μακροπρόθεσμη αύξηση των εσόδων και των αποτελεσμάτων της και τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της.

Η Eurobank Properties θα επενδύσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει από την προσφορά, σε διάστημα 24 μηνών, και με βάση την επιχειρηματική της στρατηγική.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως βρίσκεται σε διαδικασία μη δεσμευτικών συζητήσεων και διαπραγματεύσεων για την απόκτηση 12 ακινήτων, τα οποία έχουν χρήση γραφείων και εμπορικών καταστημάτων συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 115 εκατ. ευρώ.

Τα προ φόρων κέρδη της Eurobank Proporties ανήλθαν στα 7,93 εκατ. ευρώ το 2004, έναντι 4,43 εκατ. ευρώ το 2003. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 19,2 εκατ. ευρώ το 2004 και στα 18,381 εκατ. ευρώ το 2003.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v