ΙΝΤΕΡΤΕΚ: Μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου (ορθή επανάληψη)

Η εταιρία με την επωνυμία «Ιντερτέκ Ανώνυμος Εταιρία- Διεθνείς Τεχνολογίες», με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1, περ. ιστ και άρθρο 9 παρ. 3) σε συνδυασμό με την Εγκύκλιο 33/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου κ. Δημητρίου Κοντομηνά του Παναγιώτη κατά τη 5-8-2019 ,μεταβλήθηκε από 44,36% σε 29,58% (ήτοι 2.491.738 δικαιώματα ψήφου), δυνάμει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, η οποία αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 27-5-2019 (εταιρικό γεγονός κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 3556/2007), στην οποία δεν συμμετείχε ο ως άνω μέτοχος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v