Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΑΡΑΓΚΗΣ: Οικονομικό ημερολόγιο

H ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε (η "Εταιρία") γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό το Οικονομικό
Ημερολόγιο για το οικονομικό έτος 2020 σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 της ενότητας 4 του
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως: Ανακοίνωση και Δημοσίευση Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων 2019: Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτίθεται να προτείνει στην
επερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση
2019. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον
ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v