Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Δελτίο τύπου - Αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
20 χρόνια υψηλές επιδόσεις
Ως μία από τις αποδοτικότερες μετοχικές επενδυτικές επιλογές στην Ελλάδα και με μεγάλη
αντοχή σε δύσκολες περιόδους, έχει αναδειχθεί η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., η
μοναδική πλέον εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στο Χ.Α., που συμπληρώνει φέτος 20
χρόνια από την ίδρυσή της.
Σταθερά προσηλωμένη στην επενδυτική της στρατηγική, η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ
Α.Ε.Ε.Χ. συνεχίζει διαχρονικά τις τοποθετήσεις σε αξιόλογες εταιρείες με ελκυστικές
αποτιμήσεις, ανεξάρτητα από την κεφαλαιοποίησή τους, προσφέροντας ικανοποιητικές
μακροχρόνιες αποδόσεις.
Συγκεκριμένα, η εσωτερική αξία έχει αυξηθεί από την σύστασή της (25/7/2000) μέχρι τις
30/06/2020 κατά 38,34%, όταν την ίδια περίοδο ο Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη
Χ.Α. έχει υποχωρήσει κατά -70,52%. Ομοίως, από την αλλαγή της Επενδυτικής Στρατηγικής
(24/10/2011) η απόδοση του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 79,42%, έναντι 2,37% του παραπάνω
δείκτη.
Επιπλέον, αποτελεί μία εταιρεία με υψηλότατες μερισματικές αποδόσεις και επιστροφές
κεφαλαίων ακόμη και σε δύσκολες περιόδους. Για τη χρήση 2019, η ALPHA TRUSTΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. έχει εγκρίνει την επιστροφή κεφαλαίου €0,75 ανά μετοχή, γεγονός που
διαμορφώνει τη μερισματική απόδοση (με βάση το κλείσιμο 30/7/2020) στο 3,6%.
Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2020
Για την περίοδο που έληξε την 30η
Ιουνίου 2020, και με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της
εταιρείας παρουσιάζονται ακολούθως:
Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε -€2,28 εκατ., έναντι €3,09 εκατ. της αντίστοιχης
περσινής περιόδου. Τα ακαθάριστα έσοδα προέρχονται κυρίως από ζημιές από αποτίμηση
χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και κέρδη από αγοραπωλησίες.
Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε €2,56 εκατ. έναντι κερδών €2,03 εκατ. της αντίστοιχης
περσινής περιόδου.
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Καβαλιεράτου Τ. 7, Κηφισιά Τ.Κ. 14564, Τηλ. 210 62 89 100 Fax: 210 62 34 242, www.andromeda.eu
Α.Φ.Μ. 099759863 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Απόφαση Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς: 5/192/6.6.2000,ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 003882701000
2/2
Οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε €2,57 εκατ. έναντι κερδών €1,99 εκατ. της αντίστοιχης
περσινής περιόδου.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρίας την 30η Ιουνίου 2020, ανέρχονταν συνολικά
σε €610 χιλ.
Το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας σημείωσε πτώση κατά -21,19% κατά το Α’ εξάμηνο, ενώ ο Δείκτης
Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. έχει υποχωρήσει κατά -29,14% το αντίστοιχο διάστημα.
Η εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) ανήλθε σε €9,55 εκατ. ή €23,80 ανά μετοχή στις
30/06/2020.
Όπως αναφέρθηκε από τη διαχειρίστρια ALPHA TRUST: «Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας δεν
απέφυγε τις αρνητικές αποδόσεις κατά το α΄ εξάμηνο του 2020 καθώς το ελληνικό
Χρηματιστήριο κατέγραψε σημαντικές απώλειες με το ξέσπασμα της πανδημίας. Κατά τη
δύσκολη όμως αυτή συγκυρία δημιουργήθηκαν και επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίες
μακροπρόθεσμα εκτιμάται ότι θα αποδώσουν. Αρκετές είναι οι εταιρείες με ελκυστικές
αποτιμήσεις, που και κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς και παρά τη σημαντική μείωση του
ΑΕΠ που αναμένεται, εκτιμούμε ότι θα καταφέρουν να μετριάσουν τις απώλειες που
προέκυψαν ή και ακόμη σε περιορισμένες περιπτώσεις, θα καταφέρουν να βελτιώσουν τις
οικονομικές τους επιδόσεις. Σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο περιβάλλον, όπου η κανονικότητα
επανέρχεται σταδιακά, αλλά οι αβεβαιότητες διατηρούνται, η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ
Α.Ε.Ε.Χ. συνεχίζει να αποτελεί το κατάλληλο επενδυτικό μέσο για τη μακροπρόθεσμη
δημιουργία υπεραξίας στον μέτοχο.»
Στο τέλος του Α’ εξαμήνου 2020, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ήταν επενδυμένο κατά 95,13%
σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και ομόλογα.
Οι μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές κατά τη λήξη του εξαμήνου, ήταν στις εταιρείες: QUEST
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, ΤΙΤΑΝ, ΕΛΒΕ, ΟΤΕ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ και ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ.
Η μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με εσωτερική αξία €23,35 στις 30/07/2020,
διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) -10,06%.
Σημ.: Η εκτίμηση του ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ Χ.Α., πριν την έναρξη υπολογισμού του
από το ΧΑ (1/3/2001) έχει γίνει με τη χρήση του Σταθμισμένου D.Y. του συνόλου της αγοράς, με βάση τα στοιχεία του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v