Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, ότι με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 16ης Ιουλίου 2021 και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, διαπιστώθηκε η μεταβολή της ιδιότητας του κ. Κωνσταντίνου Γιαννίρη από Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σε Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Επειδή εξακολουθούν να υφίστανται τέσσερα (4) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη στο Δ.Σ. και καλύπτεται ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών που ορίζει το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, η Εταιρεία δεν προέβη σε εκλογή νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Κατόπιν τούτου, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:Εκτελεστικά μέλη:

Παναγιώτης Σίμος του Νικολάου, Πρόεδρος

Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος

Βασίλειος Μάνεσης του Νικολάου, Σύμβουλος

Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, ΣύμβουλοςΜη εκτελεστικά μέλη

Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος

Ειρήνη Σίμου του Νικολάου, Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, ΣύμβουλοςΑνεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

Γεώργιος Κούβαρης του Θεολόγου, Σύμβουλος

Δημήτριος Παπαριστείδης του Χρήστου, Σύμβουλος

Σμαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου, Σύμβουλος

Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, ΣύμβουλοςΗ θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 20η Ιουνίου 2022 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (θητεία) όμως δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 20ης Ιουνίου 2023.

Συγκρότηση ΔΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v