ΕΚΤΕΡ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE ATHENS, οδός Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Αθήνα 10557, (αίθουσα Alkyoni-Electra, 1ος όροφος).

Επί συνόλου 11.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 13 μέτοχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 5.818.300 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 51,718% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
του ν. 4548/2018, έχουν ως ακολούθως :

Θέμα 1ο : Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Οικονομικές

Καταστάσεις της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2020, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα επί του πρώτου
θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 5.818.300.
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,718%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.818.300.
Αριθμός ψήφων υπέρ : 5.818.300 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και
εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αποχή: 0

Θέμα 2ο: Προεγκρίθηκε η καταβολή καθαρών μετά από φόρους αμοιβών και πάσης φύσεως αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2021 μέχρι ποσού 90.000,00€. Ειδικότερα επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 5.818.300.
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,718%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.818.300.
Αριθμός ψήφων υπέρ : 5.818.300 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και
εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αποχή: 0

Θέμα 3ο: Ψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Η Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών όπως ορίζει ο νόμος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 5.818.300.
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,718%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.818.300.
Αριθμός ψήφων υπέρ : 5.818.300 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και
εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αποχή: 0

Θέμα 4ο Υποβλήθηκε στη συνέλευση η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα χρήσης 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 καθώς και η απαλλαγή των μελών του Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 2020. Ειδικότερα επί του πέμπτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 5.818.300.
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,718%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.818.300.
Αριθμός ψήφων υπέρ : 5.818.300 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και
εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αποχή: 0

Θέμα 6ο: Εγκρίθηκε η πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. Ειδικότερα επί του έκτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση
λήφθηκε ως εξής:Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 5.818.300.
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,718%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.818.300.
Αριθμός ψήφων υπέρ : 5.818.300 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και
εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αποχή: 0

Θέμα 7ο: Εκλέχθηκαν Ελεγκτικά Γραφεία οι εταιρείες «TMS AE ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» και «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΚΕ» για τον από κοινού έλεγχο
χρήσης 2021 και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της αμοιβής
τους. Ειδικότερα επί του έβδομου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε
ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 5.818.300.
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,718%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.818.300.
Αριθμός ψήφων υπέρ : 5.812.231 (ποσοστό 99,90% των παριστάμενων και
εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 6.069 (ποσοστό 0,10% των παριστάμενων και
εκπροσωπούμενων ψήφων).

Διαφώνησε ένας (1) μέτοχος /κάτοχος δικαιωμάτων ψήφου με 6.069 μετοχές και
δικαιώματα ψήφου ποσοστού 0,054% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, ο οποίος
κατεψήφισε το συγκεκριμένο θέμα.
Αποχή: 0

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v