Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.: Ολοκλήρωση της απόσχιση του Κλάδου Υποδομών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 757001000

Ανακοίνωση  - Ολοκλήρωση της απόσχιση του Κλάδου Υποδομών της Εταιρείας με εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ»

Μαρούσι – 16.05.2023: Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 10.04.2023 και της υπ'αριθμ. 2961748ΑΠ/16.05.2023 εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6ΕΝΛ46ΜΤΛΡ-ΖΤΥ), η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο αυθημερόν με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3607789, ολοκληρώθηκε η απόσχιση του Κλάδου Υποδομών της Εταιρείας και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 (αρ. 57παρ.2, 59-73), του ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του ν. 4172/2013.

 

Με την ολοκλήρωση της απόσχισης επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  1. η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης περιουσίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στη λογιστική κατάσταση του εισφερόμενου Κλάδου Υποδομών της 31.12.2022 και διαμορφώθηκε μέχρι την ημέρα της ολοκλήρωσης της απόσχισης,
  2. το μετοχικό κεφάλαιο της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ αυξήθηκε κατά το ποσό των €148.180.390,00 με την έκδοση 148.180.390 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης, που αναλήφθηκαν στο σύνολό τους από την Εταιρεία.

 

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω απόσχιση του Κλάδου Υποδομών δεν απαιτείται η έκδοση πληροφοριακού σημειώματος κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (τηλ. 210-6877300, fax 210-6877400).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v