Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 10/09/2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της από 13/09/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου της και σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, κατά τη συνεδρίαση της 27ης Σεπτεμβρίου 2023, προέβη μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά 120 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,3360 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 40,32 Ευρώ. 

Κατόπιν της από 28/09/2023 εισαγωγής των 10.005.765 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και της ως άνω συναλλαγής, η Εταιρεία κατέχει 83.303 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,2498% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v