ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 10/09/2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της από 10/11/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου της και σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, κατά τη συνεδρίαση της 6ης Δεκεμβρίου 2023, προέβη μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά 140 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,4000 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 56,00 Ευρώ. Ομοίως κατά τη συνεδρίαση της 7ης Δεκεμβρίου 2023, προέβη μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά 130 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,4000 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 52,00 Ευρώ. 

Μετά τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει 242.269 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,7264% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v