ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρία ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. κατ' εφαρμογή του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 και των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, ανακοινώνει ότι σε εκτέλεση της από 15/9/2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 27/9/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη την Τρίτη 20/2/2024 σε αγορά 2.732 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,8245 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.984,51 ευρώ και την Τετάρτη 21/2/2024 σε αγορά 2.785 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,80936 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 5.039,07 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v