Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 7708962700 (πρώην αρ. .Μ.Α.Ε 11565/06/Β/86/20), και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27η Μαΐου 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Ηράκλειο, στην έδρα της εταιρείας οδό Κορωναίου 14, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω:

Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης :

Έγκριση συναλλαγής που υπόκειτο στις διατάξεις του άρθρου 23 α του Ν. 2190/1920, καταρτισθείσας προ της έναρξης ισχύος του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένο πρόσωπο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v