Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

DIVERSA: Προαναγγελία έκτακτης γενικής συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “DIVERSA A.E.B.E.”

Σήμερα την 30η Μαϊου του έτους 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας “DIVERSA A.E.B.E.” ορίζει ως ημέρα συγκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την 24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Κρατίνου αριθμός 11, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας
2. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Κρατίνου 11, 105 52 Αθήνα (τηλ. 210 52 42 195, fax. 210 52 44 681), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

Αθήνα , 30 Μαϊου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος                                                   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

AKΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DIVERSA A.E.B.E.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v