Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΑΡΕΛΙΑ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., εις το εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (Αίθουσα Συνεδρίων) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας διάταξης:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ. Π. Χ. Α. ) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.

3. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών / αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018 και έγκριση της προκαταβολής αμοιβών των ως άνω προσώπων από την 01η Ιουλίου 2019 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. www.karelia.gr 2

4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας για τους ελέγχους των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 και έγκριση της αμοιβής του.

5. Έγκριση διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 και διανομής μερίσματος.

6. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, καθώς και λοιπές συναφείς φραστικές προσαρμογές, αναδιατυπώσεις και αναριθμήσεις εδαφίων και παραγράφων του ισχύοντος καταστατικού. Ειδικότερα, τροποποιήσεις και συναφείς προσαρμογές, αναδιατυπώσεις και αναριθμήσεις των άρθρων 2, 5 έως 24 και 26 έως 40 και προσθήκη τίτλων στο σύνολο των άρθρων του καταστατικού.

7. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v