ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Αποφάσεις ΓΣ

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις αποφάσεις που πήρε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας την 20.06.2019 στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2018.

2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2018 οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2018.

4. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018 και προέγκριση για το έτος 2019.

7. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

9. Παροχή αδείας, κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά στελέχη της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

10. Τροποποίηση καταστατικού, εισαγωγή νέων ρυθμίσεων και εναρμόνισή του με το Νόμο 4548/2018, καθώς και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

11. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι) 27 μέτοχοι που κατέχουν 11.836.231 μετοχές ή σε ποσοστό 64,29% του καταβεβλημένου μετοχικού.Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:


1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2018.

2. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2018 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος.

3. Εγκρίθηκε η Συνολική Διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2018.

4. Εγκρίθηκε η πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

5. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Ευστάθιου Καραλή του Ιωάννη και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Βεργή Βαλασσά του Κωνσταντίνου από την ελεγκτική εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. για την χρήση 2019 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για το έτος 2019.

7. Εκλέχθηκε νέο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία. Έξι μέλη θα είναι εκτελεστικά και 4 μη εκτελεστικά, εκ των οποίων 3 ανεξάρτητα.

8. Εκλέχθηκε νέα Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 αποτελούμενη από τα εξής μέλη: α) Τον κ. Κωνσταντίνο Γιαννίρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ως Πρόεδρο της Επιτροπής, β) τον κ. Δημήτριο Παπαριστείδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ως μέλος της Επιτροπής και γ) τον κ. Γεώργιο Βαλέττα, ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο, ως μέλος της Επιτροπής. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριετής με ημερομηνία έναρξης την 20η Ιουνίου 2019 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.

9. Χορηγήθηκε, η κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, άδεια συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας στην Διοίκηση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

10. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού, η εισαγωγή νέων ρυθμίσεων, η εναρμόνιση του με το Ν. 4548/2018 καθώς και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

11. Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση.Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρόντων.

Το εκλεγμένο από την τρέχουσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα με την συνεδρίαση του της 20.06.2019 ως εξής:Εκτελεστικά μέλη:

Παναγιώτης Σίμος του Νικολάου, Πρόεδρος

Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος

Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος

Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος

Στυλιανός Κουτσοθανάσης του Χρήστου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, ΣύμβουλοςΜη εκτελεστικά μέλη

Ειρήνη Σίμου του Νικολάου, ΣύμβουλοςΑνεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, Σύμβουλος

Γεώργιος Κούβαρης του Θεολόγου, Σύμβουλος

Δημήτριος Παπαριστείδης του Χρήστου, Σύμβουλος

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής με ημερομηνία έναρξης την 20η Ιουνίου 2019 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v