Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΚΤΙΝΟΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι κατά την Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 27 Φεβρουαρίου 2020, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 12:00μμ παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, κάτοχοι 82.678.938  μετοχών σε σύνολο μετοχών 114.320.400, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 72,32% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί είναι οι κάτωθι :

Επί του πρώτου θέματος, αναφορικά διακοπή εργασιών της θυγατρικής εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΝ και θέση αυτής σε εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, την διακοπή εργασιών της θυγατρικής εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΝ ΑΕ και θέση αυτής σε εκκαθάριση για λόγους οικονομίας κλίμακας και την επαναδραστηριοποίηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά από την μητρική εταιρία.
 Επί του δεύτερου θέματος, αναφορικά αγορά ιδίων μετοχών, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την συνέχιση της αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέσω του Χ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 4548/2018,  με τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:
•           Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 24 μήνες

•           Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 4,00

•           Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 0,50

•           Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (του συνολικού αριθμού των μετοχών).

Η εταιρία κατέχει αυτή τη στιγμή ήδη 469.916 μτχ. βάσει των προηγούμενων αποφάσεων.

Όλα τα ειδικότερα θέματα που δεν ορίζονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (όπως, ενδεικτικά, προσδιορισμός διαδικασίας και τρόπου κτήσης των ιδίων μετοχών, προσδιορισμός χρόνου και τρόπου επαναδιάθεσης των ιδίων μετοχών σε μετόχους της Εταιρίας κλπ.) θα καθοριστούν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τηρούμενων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.

 

Επί του τρίτου θέματος, αναφορικά αντικατάσταση μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την αντικατάσταση μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v