Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σαραντόπουλος: Πρόσκληση σε ΓΣ

Σύμφωνα µε το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η "Εταιρεία"), καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (στο εξής οι "Μέτοχοι") στην 95η Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2019 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019.
Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2019-31.12.2019 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2020-31.12.2020, κατ΄ άρθρο 109 Ν.4548/2018.
Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 (άρθρο 110 παρ. 2).
Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019.
Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.
Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v