Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΛΑΙΣΙΟ: Προαναγγελία ΓΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» (εφεξής για λόγους συντομίας «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 8 η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 32ης εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020), μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσης (01.01.2020-31.12.2020), και των σχετικών ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εν λόγω χρήση.

Θέμα 2ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020), λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 3ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών ΕλεγκτώνΛογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 32 ης εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσης.

Θέμα 4ο : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Θέμα 5ο : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6ο : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 7ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

Θέμα 8ο : Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Θέμα 9ο : Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.

Θέμα 10ο : Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Θέμα 11ο : Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 12ο : Τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 13 ο : Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v