Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 26/05/2021 στο Ξενοδοχείο DOMOTEL KASTRI HOTEL η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας κατόπιν της από 29/04/2021 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν συνολικά έντεκα (11) μέτοχοι, εκ των οποίων αυτοπροσώπως δέκα (10) μέτοχοι και δια αντιπροσώπου ένας (1) μέτοχος, εκπροσωπώντας συνολικά 21.534.979 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 80,564266 % επί του συνόλου των 26.730.187 μετοχών του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.534.979  επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

2. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020.

3. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2020 ύψους 2.138.414,96 ευρώ ήτοι 0,08 ευρώ ανά μετοχή.

4. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020 κατά το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 και οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020.

6. Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2021-31/12/2021 βάσει του άρθρου 109 του Ν.4548/2018.

7. Εκλέχθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979  επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ CROWE ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ για τον έλεγχο της χρήσης 2021.

8. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

9. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της εταιρείας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο με τον καθορισμό ως μη εκτελεστικών μελών των κ.κ. Μιχαήλ Χατζή και Χρήστο Πουλή και ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών των κ.κ. Αντώνιο Μούζα και Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη καθώς και η δημιουργία θέσης Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

10. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η σύσταση επιτροπής  Αποδοχών και επιτροπής Υποψηφιοτήτων ως μία επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 Ν. 4706/2020.

11. Υποβλήθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

12. Επαναπροσδιορίσθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020 ως ανεξάρτητη μικτή Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη και συγκεκριμένα τους κ.κ. Ειρηναίο Θεοδώρου ως τρίτο πρόσωπο - Πρόεδρο της Επιτροπής και μέλη Δ.Σ. τους Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη και Αντώνιο Μούζα (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.) και Χρήστο Πουλή (μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)  με τριετή θητεία. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

13. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και ο καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.

14. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v