Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Αποφάσεις ΓΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112.

Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 595 Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 263.232.112 μετοχές επί συνόλου 341.426.3871 μετοχών, ήτοι ποσοστό 77,51% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

H Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο : Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,95%) τις ατομικές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), καθώς και τη σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο : Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,70%) τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).

Θέμα 3ο : Εξέλεξε κατά πλειοψηφία (99,95%) την Ελεγκτική Εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.» (ΑΜΣΟΕΛ 113) για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), καθώς και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Θέμα 4ο : Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,72%) την διάθεση Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) ως ακολούθως: Συνολικό μεικτό ποσό μερίσματος: εκατό ογδόντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια δεκαεννέα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (186.778.219,65 €) Μεικτό μέρισμα ανά μετοχή: πενήντα πέντε λεπτά (0,55 €), πριν την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου 1

Σημειώνεται ότι οι 1.829.624 ίδιες μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται τόσο για τους σκοπούς της απαρτίας όσο και της ψηφοφορίας. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Ημερομηνία αποκοπής: Τρίτη 13.07.2021

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων: Τετάρτη 14.07.2021

Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής μερίσματος: Τρίτη 03.08.2021

Η Ημερομηνία Πληρωμής του μερίσματος, ήτοι η 3 η Αυγούστου 2021, θα είναι η ημέρα εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών για τους μετόχους που θα έχουν επιλέξει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος, σύμφωνα με την από 17.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ( βάσει και της σχετικής λεπτομερούς ανακοίνωσης της Εταιρείας).

Θέμα 5ο : Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (95,28%) την διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), ήτοι τη διανομή συνολικού ποσού έως και δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.500.000,00 €) σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, που ανέρχονται στο ανώτατο αριθμό των πενήντα (50) υπαλλήλων.

Η τελική ατομική διάθεση του ποσού σε κάθε δικαιούχο θα διευθετηθεί, αποφασιστεί και υλοποιηθεί από τα αρμόδια εταιρικά όργανα (Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών, Διοικητικό Συμβούλιο, κλπ.) σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της Εταιρείας και βάσει της αξιολόγησης του έργου τους και σύμφωνα με ορισμένα προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Θέμα 6ο : Παρείχε συμβουλευτική ψήφο - ενέκρινε κατά πλειοψηφία (77,41%), σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018, την Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) που υποβλήθηκε στους Μετόχους, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2020 σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 22ας Μαΐου 2019. Σημείωση: Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 7ο : Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (73,51%), σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Νόμου 4548/2018, τις προτεινόμενες προσαρμογές στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών υποβλήθηκε στους Μετόχους και ανανέωσε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να οργανώσει το πλαίσιο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» 3 εφαρμογής και να υλοποιήσει την Πολιτική Αποδοχών, εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας και εντός του πεδίου εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται σε αυτήν, και πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών.

Θέμα 8 ο : Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (100,00%), σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 4706/2020 και στην Εγκύκλιο υπ’ αριθμόν 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Πολιτική Καταλληλόλητας όπως υποβλήθηκε στους Μετόχους της Εταιρείας.

Θέμα 9ο : Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 9.1 Έλαβε γνώση της ανακοίνωσης, σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, της εκλογής του κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας) ως νέου Μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Διευθύνοντος Συμβούλου, και του διορισμού του στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO), με ισχύ από 01.01.2021 και δυνάμει της υπ’ αριθμόν 14/17.12.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.2 Εξέλεξε κατά πλειοψηφία (99,26%) την Δρ. Nicole Conrad-Forker (Νικόλ ΚόνραντΦόρκερ), LL.M και κατά πλειοψηφία (99,27%) την κα. Βασιλική Καραγιάννη ως νέα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών κ.κ. Δημητράκη Ποταμίτη και Igor Rusek (Ίγκορ Ρούσεκ), για το υπόλοιπο της θητείας τους, ήτοι έως τις 25.04.2022 (ή έως ότου παραταθεί αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας).

Θέμα 10ο : Αποφάσισε κατά πλειοψηφία (100,00%) επί των χαρακτηριστικών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως ακολούθως: η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) Ανεξάρτητα-Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίση με την θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι η θητεία των Μελών της πρώτης Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο θα λήγει την 25.04.2022 και, αν συντρέχει περίπτωση, μπορεί να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 11ο : Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,42%), την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας (πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών/share buy-back programme) ως ακολούθως: Μέγιστη ονομαστική αξία των μετοχών: έως το πέντε τοις εκατό (5%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι έως 17.071.319 μετοχές. Διάρκεια του προγράμματος επαναγοράς μετοχών: είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι από 17.06.2021 μέχρι 16.06.2023.

Κατώτατη τιμή αγοράς ανά μετοχή: τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30 €)

Ανώτατη τιμή αγοράς ανά μετοχή: δεκαεπτά Ευρώ (17 €)

Θέμα 12 ο : Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβλήθηκε στους Μετόχους της Εταιρείας. Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v