Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CENTRIC: Προαναγγελία ΓΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας  CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 22η Ιουλίου 2021 και ώρα 11.00 στην έδρα της Εταιρίας στην οδό Μακρυγιάννη αρ. 20, Μοσχάτο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Δεύτερα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 11.00 στην έδρα της Εταιρίας στην οδό Μακρυγιάννη αρ. 20, Μοσχάτο, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων για την εταιρική χρήση 2021 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου.

7. Ανακοίνωση εκλογής ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Aνακοίνωση ανάκλησης μέλους Επιτροπής Ελέγχου και ορισμού νέου.

8. Επανακαθορισμός είδους και λοιπών χαρακτηριστικών Επιτροπής Ελέγχου.

9.Ανάγνωση έκθεσης πεπραγμένων επιτροπής ελέγχου 10. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας

11. Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών.

12. Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρίας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και τις λοιπές διατάξεις που εφαρμόζονται στην Εταιρία.

Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 6,8,9,10,12,13,14,17 13. Ενημέρωση για ενέργειες της Εταιρίας προς το σκοπό προσαρμογής στο ν. 4706/2019 14. Λοιπά θέματα: Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v