Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

DIONIC: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις
22.07.2021 στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95
Αχαρναί, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία
παραστάθηκαν συνολικά 5 μέτοχοι της εταιρίας (2 δι' αυτοπρόσωπης
παραστάσεως και 3 δι' αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά
3.987.539 μετοχές επί συνόλου 5.867.311, δηλαδή ποσοστό 67,961 %
επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της
ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις
επί των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης και ειδικότερα:
Α. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία
ενέκρινε ομόφωνα ήτοι με ψήφους 3.987.539 επί συνόλου παρισταμένων
μετοχών 3.987.539 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 67,961
% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας τις εκθέσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και τις ετήσιες και
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020, χωρίς να επιφέρει
σε αυτές καμία τροποποίηση.
Β. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία
αποφάσισε με ψήφους 3.987.539 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών
3.987.539 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 67,961 % επί του
Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την έγκριση της συνολικής διαχείρισης
της χρήσης 2020 καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε
ευθύνη αποζημιώσεως από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση
01/01/2020 – 31/12/2020.
Γ. Η Γενική Συνέλευση μετά την εισήγηση του Προέδρου εξέλεξε παμψηφεί
(ήτοι με ψήφους 3.987.539 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 3.987.539
και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 67,961 % επί του
Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON
με ΑΜ ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής
χρήσης 1/1/2021–31/12/2021.
Δ. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και με πλειοψηφία (ήτοι με
ψήφους 3.987.539 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 3.987.539 και
συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 67,961 % επί του Μετοχικού
Κεφαλαίου της εταιρίας τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για την χρήση 2020 και δεν προενέκρινε την καταβολή αμοιβής
για την χρήση 2021.
Ε. Γενική Συνέλευση ομόφωνα και με πλειοψηφία ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι
με ψήφους 3.987.539 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 3.987.539 και
συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 67,961 % επί του Μετοχικού
Κεφαλαίου της εταιρίας τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του
Ομίλου, συγγενών ή συνδεδεμένων ή και τρίτων που επιδιώκουν ίδιους ή
παρεμφερείς σκοπούς.
ΣΤ. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 3.987.539 επί
συνόλου παρισταμένων μετοχών 3.987.539 και συνόλου μετοχών 5.867.311
δηλαδή ποσοστό 67,961 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας ότι
επιθυμεί τη συνέχιση της Εταιρείας και όχι τη λύση της λόγω της συνδρομής
του άρθρου 119 παρ.4 του ν. 4548/18 και ανέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας την εξεύρεση καταλλήλου χρηματοοικονομικού συμβούλου για
να αναλάβει την διαπραγμάτευση με τις πιστώτριες τράπεζες προκειμένου να
γίνουν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις οφειλών σε αυτές και να ενισχυθούν τα
ίδια κεφάλαια.
Z. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του
Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα (ήτοι με ψήφους ήτοι με
ψήφους 3.987.539 επί συνόλου 3.987.539 παρισταμένων μετοχών και
συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 67,961% επί του Μετοχικού
Κεφαλαίου της εταιρίας ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της Εταιρείας www.dionicgroup.com

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v