Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 7708962700 (πρώην αρ. .Μ.Α.Ε  11565/06/Β/86/20), και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ»  καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Ηράκλειο, στην έδρα της εταιρείας οδό Κορωναίου 14, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

  1.            Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων)  χρήσης 2020, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του  Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2.            Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους  για τη χρήση 2020, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
  3.            Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή)  για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2021, εταιρικών και ενοποιημένων .
  4.            Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν.4548/2018.
  5.            Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 1/1/2020 έως την 31/12/2020.
  6.            Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την τακτική Γενική Συνέλευση της 4/9/2019 Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
  7.            Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4545/2018.
  8.            Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών.
  9.            Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v