Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SATO Α.Ε.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛ. και συγκρότηση αυτού σε σώμα - Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και νέας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ΙΟΥ...

27/7/2022

 

Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα – Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και νέας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

 

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «SATO Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία), ανακοινώνει ότι:

 

Ι. Το νέο 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27ης Ιουλίου 2022, η οποία όρισε και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

 

1. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

2. Ευάγγελος Δήμας, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

3. Βασιλική Κόλλια, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

4. Δημήτριος Ρούσης, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

5. Αικατερίνη Θεοδωρίδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

 

Σημειώνεται ότι στα πρόσωπα των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν. 3016/2002, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι από την 27-07-2022 έως και την 26-07-2027, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.

 

ΙΙ. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27ης Ιουλίου 2022 ενέκρινε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι ανεξάρτητη (μικτή) επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, και συγκεκριμένα από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος της είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τα άλλα δύο (2) μέλη της είναι μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – Τρίτα Πρόσωπα Εκτός Εταιρείας. Η ως άνω Γενική Συνέλευση ενέκρινε, επίσης, ομόφωνα και παμψηφεί, κατά τα ως άνω, την πενταετή θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, ως ισχύει και για τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχομένη από της εκλογής των μελών της από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και λήγουσα την 26-07-2027, ούτως ώστε η λήξη της να συμπίπτει με τη λήξη της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου εξελέγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, ως ισχύει σήμερα, και θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Βασιλική Κόλλια, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Κωνσταντίνο Καρακώστα, Τρίτο πρόσωπο εκτός Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Κωνσταντίνο Βαμβακόπουλο, Τρίτο πρόσωπο εκτός Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

 

III. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 27 Ιουλίου 2022 όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κ.κ. Ευάγγελο Δήμα του Αριστείδη και Βασιλική Κόλλια του Άγγελου και το μη εκτελεστικό μέλος, κα Αικατερίνη Θεοδωρίδη του Γεωργίου.

 

IV. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Ιουλίου 2022, αποφάσισαν τον ορισμό του ανεξάρτητου τρίτου Προσώπου σε σχέση με την Εταιρεία, κου Κωνσταντίνου Καρακώστα του Γεωργίου ως Προέδρου αυτής. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 1. Κωνσταντίνος Καρακώστας του Γεωργίου, Πρόεδρος, 2. Κωνσταντίνος Βαμβακόπουλος του Γεωργίου, Μέλος 3. Βασιλική Κόλλια του Άγγελου, Μέλος.

 

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. ο κ. Κωνσταντίνος Καρακώστας διαθέτει την απαιτούμενη επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική και κατά τούτο θα είναι εκείνο το μέλος, που, κατά τον νόμο, πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/ 2017 επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.satogroup.gr), κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 παρ. 1 η) του ν. 4449/2017.

 

VI. Τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Ιουλίου 2022, αποφάσισαν τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κου Ευάγγελου Δήμα του Αριστείδη, ως Προέδρου αυτής. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ευάγγελος Δήμας του Αριστείδη, Πρόεδρος,

2. Βασιλική Κόλλια του Άγγελου, Μέλος, και

3. Αικατερίνη Θεοδωρίδη του Γεωργίου, Μέλος.

 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφασίσθηκε ότι διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 26-07-2027.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v