Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περ. β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2024:

 

● Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετησίων  Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023):  Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024.  

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2023 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.flexopack.com), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α της ως άνω ημερομηνίας (24.4.2024) .

● Ημερομηνία Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.2 του Κανονισμού, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023) μέσω τηλεδιάσκεψης: Παρασκευή, 17  Μαΐου 2024 και ώρα 16:00.

● Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024.

● Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Χρήσεως 2023: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024.

● Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος Χρήσεως 2023: Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024.

● Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος Χρήσεως 2023 μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή μέσω της Ε.Χ.Α.Ε.: Δευτέρα  8 Ιουλίου 2024.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες ημερομηνίες αναφορικά με τη διανομή και την καταβολή του μερίσματος τελούν υπό την αυτονόητη έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ανωτέρω θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας, σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

 

Κορωπί 22 Απριλίου 2024

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v