ΔΕΗ: Οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου

• Το α’ τρίμηνο 2009, το 30% των συνολικών εσόδων δαπανήθηκε για εισαγόμενα καύσιμα, αγορές ενέργειας και δικαιώματα εκπομπών CO2. Το αντίστοιχο μέγεθος του α΄τριμήνου 2008 ήταν 49% των συνολικών εσόδων .

• Λόγω της σημαντικής πτώσης των τιμών του πετρελαίου και της μειωμένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας μειώθηκαν κατά € 232,8 εκατ. σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2008, μείωση 36%.

• Τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2009 έχουν επιβαρυνθεί με μια πρόβλεψη ύψους € 20,9 εκατ., για την κάλυψη του εκτιμώμενου ελλείμματος δικαιωμάτων εκπομπών CO2 της περιόδου, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος το α’ τρίμηνο 2008 ήταν € 23,5 εκατ.

• Η αποτίμηση σε τιμές 31/3/2009 της υποχρέωσης κάλυψης του ελλείμματος δικαιωμάτων εκπομπών CO2 του προηγούμενου έτους, είχε μια θετική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του τριμήνου, ύψους € 25,6 εκατ. Εάν η αποτίμηση της υποχρέωσης αυτής είχε γίνει με τιμές 15/5/2009, η πιο πάνω θετική επίπτωση μειώνεται κατά € 8,9 εκατ , σε € 16,7 εκατ. λόγω της αύξησης των τιμών δικαιωμάτων εκπομπών CO2 το β΄τρίμηνο του 2009.

• To α’ τρίμηνο 2009, η υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν κατά 464.000 ΜWH μεγαλύτερη (58%) από το αντίστοιχο μέγεθος του α’ τριμήνου 2008, που ήταν μια περίοδος με πολύ χαμηλή υδραυλικότητα.

• Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνιτικούς σταθμούς αυξήθηκε κατά 1.021.000 ΜWH (15,2 %).

• Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε € 1.495,8 εκατ. από € 1.410,5 εκατ. το α’ τρίμηνο 2008, αυξημένα κατά € 85,3 εκατ. (6%).

• Tα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 471,8 εκατ. έναντι € 205,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008, αυξημένα κατά € 266,3 εκατ. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 31,5 %, σε σύγκριση με 14,6 % το α’ τρίμηνο 2008.

• Τα προ φόρων κέρδη του α’ τριμήνου 2009, ανήλθαν σε € 292,7 εκατ., έναντι € 34,3 εκατ. το α’ τρίμηνο 2008, αυξημένα κατά € 258,4 εκατ.

Ειδικότερα,

ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά € 99,1 εκατ. (7,6%), από €1.306,6 εκατ. το α’ τρίμηνο 2008, σε € 1.405,7 εκατ., ως αποτέλεσμα της μεσοσταθμικής αύξησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 7,3% από 1.7.2008 και της διαφοροποίησης της σύνθεσης των πωλήσεων ενώ, αντίθετα, ο όγκος των πωλήσεων μειώθηκε κατά 1,4 % (188.000 MWΗ).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι προ αποσβέσεων συνολικές λειτουργικές δαπάνες, μειώθηκαν κατά € 181 εκατ. (- 15 %), από € 1.205 εκατ. το α’ τρίμηνο 2008, σε € 1.024 εκατ. γεγονός που οφείλεται ,κυρίως, στη μείωση της δαπάνης για την κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα:

• Λόγω της μείωσης της παραγωγής από φυσικό αέριο κατά 1.273.000 MWH (-43,5 %) η αντίστοιχη δαπάνη μειώθηκε κατά € 56 εκατ. (-29 %), από € 193,2 εκατ. το α’ τρίμηνο 2008, σε € 137,2 εκατ. το α’ τρίμηνο 2009, παρά την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου κατά 27,3%.

• Η δαπάνη για αγορές ενέργειας, μειώθηκε κατά € 98,7 εκατ. (-42,2 %) από € 233,8 εκατ. το α’ τρίμηνο 2008 σε € 135,1 εκατ. λόγω της αγοράς μικρότερων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα και το Δίκτυο κατά 877.000 MWH (-42,7%), της μείωσης της Οριακής Τιμής του Συστήματος κατά 34,3 %,της μείωσης των τιμών των εισαγωγών της ΔΕΗ κατά 17,1%, ενώ, αντίθετα, σημειώθηκε αύξηση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ κατά 130.000 MWH (17%).

• Η επίδραση από τη μείωση της τιμής των υγρών καυσίμων κατά 34,6 %, σε συνδυασμό με τη μερική υποκατάσταση παραγωγής diesel από μαζούτ είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της αντίστοιχης δαπάνης κατά € 78,1 εκατ. (35,5%) από € 219,7 εκατ. το α’ τρίμηνο 2008, σε € 141,6 εκατ., παρά την αύξηση της παραγωγής από υγρά καύσιμα κατά 60.000 MWH (3%).

Η δαπάνη μισθοδοσίας αυξήθηκε κατά € 45,5 εκατ. (14,7%), από € 308,9 εκατ. το α’ τρίμηνο 2008, σε € 354,4 εκατ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη μειωμένη κατά € 18,3 εκατ. δαπάνη μισθοδοσίας του α΄τριμήνου του 2008 λόγω της απεργίας του Μαρτίου , στο carry over των μισθολογικών αυξήσεων 2008 και στην κατά 3% αύξηση των μισθών από 1/2/2009. Από την άλλη πλευρά, η μείωση του μισθοδοτηθέντος τακτικού προσωπικού κατά 878 εργαζόμενους μεταξύ 31/03/2008 και 31/03/2009 επέδρασε μειωτικά στη δαπάνη μισθοδοσίας. Εάν δεν συνεκτιμηθεί η μειωτική επίπτωση της απεργίας του Μαρτίου 2008 και εάν η αύξηση 3,5% από 1/2/2008 είχε καταβληθεί από την ίδια ημερομηνία και όχι αναδρομικά , τότε η δαπάνη μισθοδοσίας του α΄τριμήνου του 2008 θα είχε διαμορφωθεί σε € 332,2 εκατ., με αποτέλεσμα η δαπάνη μισθοδοσίας του α΄τριμήνου του 2009 να ήταν αυξημένη κατά 6,3%.

Οι προβλέψεις από επισφαλείς απαιτήσεις, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά αυξήθηκαν κατά €12 εκατ. από € 5,7 εκατ. σε €17,7 εκατ.

Οι αποσβέσεις το α’ τρίμηνο 2009 ανήλθαν σε € 131 εκατ. έναντι € 125,6 εκατ. το α’ τρίμηνο 2008, αυξημένες κατά €5,4 εκατ. (4,3%).

Οι επενδύσεις ανήλθαν σε € 219,3 εκατ. έναντι € 160,9 εκατ. το α’ τρίμηνο 2008, αυξημένες κατά € 58,4 εκατ. (36,3 %).

Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.448,6 εκατ., έναντι € 3.954 εκατ. το α’ τρίμηνο 2008, αυξημένο κατά € 494,6 εκατ. (12,5%), αλλά μειωμένο κατά € 95,7 εκατ. έναντι της 31/12/2008.

Ο αριθμός του μισθοδοτηθέντος προσωπικού, μειώθηκε σε 23.454 άτομα, ενώ, το αντίστοιχο μέγεθος στο τέλος του α’ τριμήνου 2008, ήταν 24.332 άτομα.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Το συνολικό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.554,6 εκατ. από € 4.152,7 εκατ. το α’ τρίμηνο 2008, ενώ τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν σε € 48,3 εκατ. από € 43,8 εκατ. το α’ τρίμηνο 2008, αύξηση € 4,5 εκατ. (10,3%).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Τα κέρδη από συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες ανήλθαν σε € 0,5 εκατ. το α’ τρίμηνο 2009 και αφορούν τις συμμετοχές της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ (κέρδη € 0,6 εκατ.) και τη SENCAP - Κοινοπραξία της ΔΕΗ με την Contour Global (ζημία € 0,1 εκατ.).

Το α’ τρίμηνο 2008, η συμμετοχή στις ζημίες συνδεδεμένων εταιρειών περιλαμβάνει επίσης και την επίδραση (€ 3,4 εκατ. ζημία) από τη συμμετοχή της ΔΕΗ στην εταιρεία ΛΑΡΚΟ, στην οποία η ΔΕΗ κατέχει το 28,6%. Στο α’ τρίμηνο 2009, δεν υπάρχει αντίστοιχο μέγεθος αφού στις 31.12.08 η ΔΕΗ απαξίωσε πλήρως τη συμμετοχή της στην εταιρεία ΛΑΡΚΟ.

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιέχονται στο Δελτίο, βασίζονται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Ο κ. Π. Αθανασόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ δήλωσε:
“ Σε αντίθεση με το 2008 όπου οι ζημίες ήταν το αποτέλεσμα των πρωτοφανών αυξήσεων των τιμών των καυσίμων, των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της νέας δαπάνης για εκπομπές CO2, το 2009 ξεκίνησε με αρκετά θετικές προοπτικές, καθώς το α΄τρίμηνο τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, οφειλόμενα, κατά κύριο λόγο, σε παράγοντες, εκτός ελέγχου ΔΕΗ, δηλαδή τη δραστική πτώση των τιμών του πετρελαίου και αγορών ενέργειας και την αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή λόγω σημαντικών βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων.
Είναι λοιπόν εμφανές ότι η κερδοφορία της ΔΕΗ είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις εξωγενών παραγόντων.

Αυτοί οι παράγοντες συντελούν στο να αναδειχθούν, εντός και εκτός της Εταιρίας, οι αδυναμίες και τα τρωτά σημεία τόσο του επιχειρηματικού μοντέλου της ΔΕΗ, όσο και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού. Η ανάδειξη των αδυναμιών αυτών καθώς και η αντιμετώπισή τους θα εξασφαλίσουν τη μακροχρόνια προοπτική της ΔΕΗ.

Παρά το γεγονός ότι το α΄τρίμηνο του 2009 υπάρχουν κατ’ αρχήν θετικές εξελίξεις στον τομέα της συγκράτησης των άμεσα ελεγχόμενων από τη ΔΕΗ δαπανών σε σχέση με τον Προυπολογισμό , πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να επιτύχουμε εσωτερική οικονομική πειθαρχία για να εξασφαλίσουμε τις απαιτούμενες ταμειακές ροές για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού μας προγράμματος όταν μάλιστα η ΔΕΗ καλείται να λειτουργήσει σε ένα διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, τόσο στην πλευρά της παραγωγής όσο και της εμπορίας. Η Διοίκηση της ΔΕΗ επικεντρώνεται στην ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών με σκοπό να επιτύχει τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σημειώσω ότι για τους πρώτους 3 μήνες του 2009, το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 31,5 %, σε σύγκριση με 21,8% του Προϋπολογισμού και 14,6 % την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Το περιθώριο EBITDA για το σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε περίπου 26%, έναντι 21% στον Προϋπολογισμό, εφόσον για το υπόλοιπο του έτους οι τιμές καυσίμων και οι υδραυλικές συνθήκες είναι στα προϋπολογιζόμενα επίπεδα.

Θα ήθελα να σημειώσω ότι παρά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα του α΄τριμήνου αλλά και τις καλύτερες, υπο τις πιο πάνω προυποθέσεις, εκτιμήσεις μας για το σύνολο του έτους, τα προσδοκώμενα επίπεδα απόδοσης (7,6% έναντι 5,7% στον Προυπολογισμό) στα απασχολούμενα κεφάλαια σε ετήσια βάση, υπολείπονται του στόχου (10%) που έχουμε θέσει στο Επιχειρησιακό Σχέδιο. Η επίτευξη του στόχου αυτού είναι απολύτως απαραίτητη , προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους € 13,5 δις που έχει εξαγγείλει η ΔΕΗ. Όπως έχει επισημανθεί, η συνεισφορά του επιχειρησιακού σχεδίου της ΔΕΗ είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αξιόπιστη και γρήγορη ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, την άμβλυνση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγική διαδικασία της ΔΕΗ και τη διατήρηση και για τις μελλοντικές γενιές χαμηλών τιμών ρεύματος».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v