Καράτζη: Ολοκλήρωση άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς

Η «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 27 του Ν.3461/2006, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής της από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), ότι, στις 18.06.2020 ολοκληρώθηκε η καταχώρηση της «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (ο «Προτείνων») στο Σύστημα Αυλων Τίτλων, ως κατόχου 7.899.588 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες αφορούσε το δικαίωμα εξαγοράς του Προτείνοντος, που ασκήθηκε, σε συνέχεια και σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 10/881/27.05.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ως εκ τούτου, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Ν.3461/2006 (τα «Συντονισμένα Πρόσωπα») κατέχουν σήμερα συνολικά 14.679.792 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v