Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της άμεσης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η  εταιρεία  «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 22ας Δεκεμβρίου 2021 αφού έλαβε υπόψη την από 30/9/2021 Ειδική Έκθεση Αξιολόγησης Συναλλαγής στα πλαίσια των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018 επι του δίκαιου και εύλογου των μετοχών της ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ ΑΕ που διενεργήθηκε από την Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., αποφάσισε την εξαγορά του 19,51% ήτοι 98.400 κοινών ονομαστικών μετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ Α.Ε. από το συνδεδεμένο πρόσωπο κ. Συνατσάκη Γεώργιο. Το συνολικό τίμημα προσδιορίστηκε στο ποσό των 152.495,64 ΕΥΡΩ και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και της κατά το άρθρο 100 του νόμου 3548/2018 οριζόμενης προθεσμίας, η εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  συμμετέχει πλέον με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ Α.Ε.

24122021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v