Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Πληροφορίες για την εισαγωγή στο ΧΑ 10.000 κινητών αξιών


ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ. 2 στ' ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ Χ.Α. 10.000 ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) στο πλαίσιο της εφαρμογής του εγκεκριμένου από τη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 18.07.2001 Προγράμματος Χορήγησης Δικαιωμάτων
Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών, όπως αυτό τροποποιήθηκε από μεταγενέστερες Γενικές Συνελεύσεις,
σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του
άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/20 (το Πρόγραμμα), πληροφορεί το κοινό αναφορικά με τα εξής:

1. Κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος ένα στέλεχος της Εταιρείας, δικαιούχος δικαιωμάτων
προαίρεσης, προέβη σε έγγραφη δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την άσκηση των
δικαιωμάτων του εντός της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα περιόδου άσκησης, ήτοι από 5 έως
και 15 Δεκεμβρίου 2016. Συνολικά διατέθηκαν 10.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας,
ονομαστικής αξίας 1,55 ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 2,00 ευρώ ανά μετοχή. Η δε
καταβολή σε μετρητά του ποσού αγοράς των ανωτέρω μετοχών ολοκληρώθηκε στις 15.12.2016
και ανήλθε σε 20.000,00 ευρώ.

2. Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 16.12.2016 συνεδρίασή του
αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 15.500,00
ευρώ, με την έκδοση 10.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,55 ευρώ η
καθεμία.

3. Περαιτέρω, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,
πιστοποίησε την καταβολή του ως άνω ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Το
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προέβη στις 03.01.2017 στην καταχώρηση στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 881212 και αριθμό Πρωτοκόλλου
677, σχετικά με την ως άνω αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και με την πιστοποίηση της
καταβολής της αύξησης αυτής, αντίστοιχα.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την κατά τα ως άνω αύξησή του, ανέρχεται σε
53.910.522,20 ευρώ και διαιρείται σε 34.780.982 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,55
ευρώ η καθεμία.

5. Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε
οι 10.000 νέες μετοχές να εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Υπεύθυνοι σύνταξης του εντύπου παροχής πληροφοριών

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου
του είναι οι:
1. Κωνσταντίνος Ροζακέας, Οικονομικός Διευθυντής, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, τηλ.: 210 6173000.
2. Κωνσταντίνος Σταματίου, Νομικός Σύμβουλος, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26,τηλ.: 210 6173000.
3. Ελένη Παππά, Διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, τηλ.: 210 6173000.

Το έντυπο παροχής πληροφοριών μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία
της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στο Μαρούσι, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, Τ.Κ. 151 25 και σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.sarantis.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26,
Τ.Κ. 151 25 στο Τμήμα Eξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ.: 210 61 73065.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v