Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FOLLI FOLLIE: Ανακοίνωση για τηλεδιάσκεψη σχετικά με την αναδιάρθρωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο (το «ΔΣ») της «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία»
με τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (εφεξής η «Εταιρεία» και από κοινού με τις θυγατρικές της εταιρείες
ο «Όμιλος») ανακοινώνει σήμερα την διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για να
παράσχει περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με την προτεινόμενη αναδιάρθρωση και τους σχετικούς όρους
συμφωνίας (term sheet) που ανακοινώθηκαν στις 15 Ιουλίου 2019 (η «Προτεινόμενη Αναδιάρθρωση»
και η προαναφερθείσα ανακοίνωση η «Ανακοίνωση της Προτεινόμενης Αναδιάρθρωσης»).
Όπως περιγράφεται στην Ανακοίνωση της Προτεινόμενης Αναδιάρθρωσης, η Προτεινόμενη
Αναδιάρθρωση λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών και αποσκοπεί στην
παροχή μιας βιώσιμης κεφαλαιακής δομής για την Εταιρεία και της παροχής της δυνατότητας προς τον
Όμιλο να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους και να βελτιώσει την χρηματοοικονομική του
απόδοση. Η Προτεινόμενη Αναδιάρθρωση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
(http://www.ffgroup.com/investors/) και απευθύνεται σε όλους τους πιστωτές και τα ενδιαφερόμενα
μέρη της Εταιρείας.

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί από το ΔΣ, για να παράσχει προς όλους τους ενδιαφερομένους, ιδιαίτερα
τους κατόχους των Ομολόγων 2019, των Ομολόγων 2021 και τους δανειστές των Schuldschein (όπως
έκαστος όρος ορίζεται στην Ανακοίνωση της Προτεινόμενης Αναδιάρθρωσης), περαιτέρω πληροφόρηση
για την Προτεινόμενη Αναδιάρθρωση και την διαδικασία παροχής συναίνεσης, δια της οποίας οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ψηφίσουν προς υποστήριξη της Προτεινόμενης Αναδιάρθρωσης.

Ημερομηνία: 24 Ιουλίου 2019
Ώρα: 4 μ.μ. Ώρα Ανατολικής Ευρώπης (EET)
          3 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET)
          2 μ.μ. Ώρα Βρετανίας (BST)

Για να συμμετάσχετε στην τηλεδιάσκεψη, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
http://www.ffgroup.com/investors/documentation και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το έντυπο εγγραφής θα είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019, 2 μ.μ. (EET) μέχρι την
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019, 6 μ.μ. (EET).

Όσοι εγγραφούν κατά το ως άνω διάστημα και επιβεβαιωθούν ως ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρείας
(και δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη), θα λάβουν ένα μήνυμα e-mail που θα περιέχει τις πληροφορίες για την συμμετοχή τους στην τηλεδιάσκεψη.

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί χωρίς ερωτήσεις από τους πιστωτές, ωστόσο, συγκεκριμένες ερωτήσεις μπορούν να σταλούν απευθείας στην διεύθυνση e-mail που ακολουθεί, προκειμένου η Εταιρεία να παράσχει ειδικές διευκρινίσεις σε όλες τις ερωτήσεις που θα ληφθούν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v