Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PASAL DEVELOPMENT: Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Η Pasal Development Α.Ε. ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2015 έως 30/9/2015 και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίαση του την 4 Απριλίου 2013 αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της Εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ' εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. καθώς

α) οι ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους της χρήσης 2012 ήταν μεγαλύτερες του 30% της καθαρής θέσης του Ομίλου ης Εταιρίας, και

β) την 31.12.2012 υπήρχαν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές

Οι προοπτικές του Ομίλου εξαρτώνται από την πορεία της ελληνικής οικονομίας η οποία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την πολιτική αβεβαιότητα. Κύριος στόχος της Pasal παραμένει η διασφάλιση η βιωσιμότητας της εταιρείας και την δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την μελλοντική απόδοση των επενδύσεων της. Στα πλαίσια αυτά υλοποιεί πλάνο αναδιάρθρωσης στα πλαίσια του οποίου:

α) την 16.4.2014, μεταβίβασε 2 επενδυτικά ακίνητα, επί της Λ. Θηβών και επί της Λ. Βάρης – Κορωπίου στην Τράπεζα EUROBANK, αντί συνολικού τιμήματος € 10 εκατ. με αντίστοιχη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων

β) την 23 Μαρτίου 2015 μεταβίβασε στην Τράπεζα Πειραιώς την συμμετοχή της στην TRASTOR ΑΕΕΑΠ, ενώ μέσω συνολικής διευθέτησης της σχέσης με την συγκεκριμένη τράπεζα συμπεριλαμβανομένων και μεταβιβάσεων τριών ακινήτων προς την τράπεζα, εξαλείφθηκε το σύνολο του δανεισμού προς την συγκεκριμένη τράπεζα που σε επίπεδο ο ομίλου ανήρχετο σε ύψος 35.487 χιλ ευρώ.

Παράλληλα η εταιρεία την 23ην Μαρτίου 2015, μετά την συμφωνία που υπέγραψε στις 6/3/2015 με την τράπεζα Πειραιώς, παραιτήθηκε από το δικόγραφο της αίτησης περί ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 καθώς και από το δικόγραφο της αίτησης προληπτικών μέτρων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που είχε καταθέσει στις 29/8/2014.

Σημειώνεται επίσης ότι η εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εργαζόμενους. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών αφορούν τραπεζικές υποχρεώσεις τις οποίες σκοπεύει να τακτοποιήσει σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες.

Επιπλέον, η Pasal δρομολογεί τις απαραίτητες ενέργειες, σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες, στην διαδικασία έγκρισης επιχειρηματικού προγράμματος, που στοχεύει στην αναδιάρθρωση του δανεισμού της και στην κερδοφόρο ανάπτυξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v