Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα 2 Μαΐου 2017, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 3371/2005, η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιριών:

-   "ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.", καθώς κρίθηκε ότι, σε συνέχεια της από 28 Απριλίου 2017 ανακοίνωσης της εταιρίας, στην οποία αναφέρεται ότι δεν είναι δυνατή η κατάρτιση και δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2016 εντός της προβλεπόμενης εκ του ν.3556/2007 προθεσμίας, δε διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εταιρίας, έως ότου η εταιρία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει την ως άνω οικονομική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

-  "ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.", καθώς ο αρμόδιος ορκωτός ελεγκτής λογιστής διατύπωσε αδυναμία έκφρασης γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 και έως ότου διατυπώσει μη διαφοροποιημένη γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων και άρα διασφαλιστεί η πλήρης και ορθή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v