Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Αγορά ιδίων μετοχών

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/20 και κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 5 του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, και
του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02/09/2020, ανακοινώνει ότι την 22/02/2021 προέβη σε αγορά
8.260 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,03 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής
74.614,20 ευρώ.
Συνολικά, η Εταιρεία κατέχει 2.859.255 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 4,09% του μετοχικού
κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v