Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Σημαντικές αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου (ορθή επανάληψη)

Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον
Ν.3556/2007 [15.7.2021]
Η Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών Α.Ε. (η ‘Εταιρεία’) ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του
Ν.3556/2007, όπως ισχύει, ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας την 15.7.2021, το τελευταίο κατέχει άμεσα από
την 13.7.2021, 211.138.299 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ή
ποσοστό 9% επί του συνόλου κοινών μετοχών έκδοσης της Εταιρείας.
Από το ως άνω σύνολο μετοχών της Εταιρείας που κατέχει το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 169.174.167 μετοχές υπόκεινται στους
διαλαμβανομένους στο άρθρο 7α του Ν.3864/2010 περιορισμούς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v