Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CNL CAPITAL: Αγορά ιδίων μετοχών

Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, ότι στο πλαίσιο του
Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, την
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24η
Ιουνίου 2020, καθώς και την Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της 19
η Μαΐου 2021, προέβη :
- Την 15/10/2021, μέσω της Χρηματιστηριακής εταιρείας MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε Αγορά 45
Ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης € 8,45 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €380,25.
Μετά τη προαναφερόμενη συναλλαγή, η Εταιρεία κατέχει την 15/10/2021 34.029 μετοχές,
ποσοστό 4,33% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v