Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου...

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» στα πλαίσια του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι:

α) δυνάμει της από 21-09-2022 ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» για λογαριασμό της μετόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η τελευταία την 20-09-2022 προέβη στην εκποίηση του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 2.473.686 μετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,36% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. Μετά τη μεταβίβαση το ποσοστό της στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ανέρχεται σε 0%.

β) δυνάμει της από 21-09-2022 ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία με την επωνυμία «CD MEDIA S.E.» η τελευταία την 20-09-2022 προέβη στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών που κατείχε η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ήτοι 2.473.686 μετοχές της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,36% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. Μετά τη μεταβίβαση το ποσοστό της «CD MEDIA S.E.» στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ανέρχεται σε 29,36%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v