ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Απόσπασμα πρακτικού συνεδριάσεως


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ανωνύμου Εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 26531140000)

 

Νο  1663 /07.06.2021

 

Σήμερα την 7η Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε σε  συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» στα γραφεία αυτής (5ον ΧΛΜ  Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών).

 

Παρέστησαν κατά την συνεδρίαση οι παρακάτω αναφερόμενοι  οι οποίοι εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7/6/2021 ως μέλη του εννιαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου.   

Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας                          Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
Βασίλειος Αθανασίου Τσιάρας                         Αντιπρόεδρος του ΔΣ (Μη εκτελεστικό)
Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας                        Μέλος του ΔΣ  & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας                         Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
Παναγιώτης Αντωνίου Μαυρομμάτης              Μέλος του ΔΣ (Εκτελεστικό)
Αθανάσιος Ιωάννη Κουκουλίτσιος                   Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικολέττα Νικολάου Μπασδέκη                       Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιούλα Σπυρίδωνος Γεωργιάδη                Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Γεωργίου Χατζηευθυμίου                  Μέλος του ΔΣ  (Μη εκτελεστικό)
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκπροσώπηση της εταιρίας και Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

2. Εξουσιοδότηση προς τον Διευθυντή Διαχείρισης Διαθεσίμων της εταιρίας κ.Παναγιώτη Μαυρομμάτη να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρία για συγκεκριμένο αριθμό πράξεων.

 

Αφού διαπιστώθηκε παρισταμένων όλων των μελών απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ο Πρόεδρος του ΔΣ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

 

 

ΘΕΜΑ 1ον: Εκπροσώπηση της εταιρίας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Το ΔΣ βάσει των άρθρων Νο7 έως και Νο11 του καταστατικού αποφάσισε ομόφωνα και αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους:

Ιωάννη Αστερίου Καντώνια       Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
Γεώργιο Αντωνίου Καντώνια     Μέλος του ΔΣ  & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
Αθανάσιο Βασιλείου Τσιάρα       Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
ενεργούντες είτε ατομικώς είτε ενεργούντες από κοινού και οι οποίοι δύνανται να δεσμεύουν την Εταιρεία απεριόριστα.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα και την ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε ομόφωνα και ορίζει ότι:

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας

2. Το Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος     Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας

3. Το Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος     Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας    

ενεργούντες είτε ατομικώς είτε ενεργούντες από κοινού εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού ή αλλοδαπού δημόσιου, κάθε είδους αρχών, οργανισμών, ταμείου, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος αλλά και των παντός είδους οργάνων και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά ενώπιον οποιασδήποτε αστυνομικής, φορολογικής, τελωνειακής, εισαγγελικής, δικαστικής, δημοτικής ή άλλης αρχής.

Επιπλέον ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας και οι ανωτέρω Διευθύνοντες Σύμβουλοι Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας και Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας ενεργούντες είτε ατομικώς είτε ενεργούντες από κοινού μπορούν να διαχειρίζονται όλες γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και να αποφασίζουν κατά την κρίση τους για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία και την λειτουργία της, ανεξάρτητα από το είδος ή το ύψος του οικονομικού αντικειμένου αυτού, και να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους, η οποία θα τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία.

- Δικαστικές και εξώδικες ενέργειες

Ειδικά για την παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρείας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε, ελληνικής ή αλλοδαπής, Δικαστικής Αρχής, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, για την διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης, αλλά και ειδικώς προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ένδικων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων, καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις παραστάσεως επί δικαστηρίου, για όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδίκου και για όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της πολιτικής, ποινικής, φορολογικής ή διοικητικής δικονομίας ενώπιον κάθε ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου πολιτικού, ποινικού, φορολογικού, διοικητικού οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συµπεριλαµβανοµένων του Αρείου Πάγου, του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον παντός διαιτητικού δικαστηρίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου, ανεξάρτητης Αρχής ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ενεργούντες είτε από κοινού είτε κεχωρισμένα, με μόνη την υπογραφή τους που θα τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία,  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας και οι κάτωθι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου   κ.κ.:

Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας    Μέλος του ΔΣ  & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας     Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
 

Και στους οποίους (Πρόεδρο και Διευθύνοντες Σύμβουλους) παρέχεται δια του παρόντος η εξουσία, όπως ενεργούντες είτε από κοινού είτε κεχωρισμένα, να παρέχουν πληρεξουσιότητα και κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους, πληρεξούσιους δικηγόρους ή μη, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες.

 

Τέλος αναφέρεται ότι για την Αγοραπωλησία ακίνητων, εγγραφή και εξάλειψη υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης και κάθε βάρους επί ακίνητων της Εταιρείας, Ενεχυρίαση οποιουδήποτε πράγματος ή χρεογράφου ή τίτλου της Εταιρείας η εταιρεία εκπροσωπείτε πάντοτε είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είτε από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Καντώνια του Αστερίου και τα Μέλη του Δ.Σ. και Διευθύνοντες Συμβούλους κ.κ. Γεώργιο Καντώνια του Αντωνίου και Αθανάσιο Τσιάρα του Βασιλείου ενεργούντες είτε από κοινού είτε κεχωρισμένα.

 

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας και Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας γενικά μπορούν να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης, που ανάγεται στην ευόδωση του εταιρικού σκοπού και στις εργασίες της εταιρικής επιχείρησης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.  

 

Ο κ. Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ κ.κ. Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου και Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου, εκδίδουν και θεωρούν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων για κάθε νόμιμη χρήση.

Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Καντώνια του Αστερίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,   αναπληρώνουν, τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντες Σύμβουλοι  κ.κ. Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου και Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου.

 

ΘΕΜΑ 2ον: Εξουσιοδότηση προς τον Διευθυντή Διαχείρισης Διαθεσίμων της εταιρίας μας κ.Παναγιώτη Μαυρομμάτη να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρία για συγκεκριμένο αριθμό πράξεων.

Ο κ. Πρόεδρος του ΔΣ εισηγείται το θέμα. Αναφέρει ότι χρειάζεται για την γρήγορη διεκπεραίωση ορισμένων πράξεων να δοθεί το δικαίωμα υπογραφής στον συνεργάτη μας κ. Παναγιώτη Μαυρομμάτη.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα από το ΔΣ να δοθεί στον κ. Παναγιώτη Μαυρομμάτη του Αντωνίου με αρ. ταυτ. …………………………, ΑΦΜ ………………….. Δ.Ο.Υ ................. .............. κάτοικο ............., οδός .................να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρία για τις παρακάτω πράξεις.

Να συνομολογεί για λογαριασμό της Εταιρίας συμβάσεις δανείου, αλληλόχρεων λογαριασμού και έκδοσης εγγυητικών επιστολών υπό οποιουδήποτε εγκρίνει όρους εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες.
Να εκδίδει και να αποδέχεται για λογαριασμό της εταιρίας συναλλαγματικές, να εκδίδει για λογαριασμό της εταιρίας γραμμάτια σε διαταγή, να εκδίδει για λογαριασμό της εταιρίας τραπεζικές επιταγές και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας.
Να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές εξοφλεί φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας.
Να εισπράττει τα όσα της οφείλονται από οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
Να υπογράφει κάθε τραπεζικό έγγραφο με σκοπό την ανάληψη χρημάτων από τους λογαριασμούς της εταιρίας.
Να υπογράφει συμβάσεις εκχώρησης των ασφαλιστηρίων επί των ενυπόθηκων ακινήτων.
 

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ &                                                  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

 

 

 
 

 

ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

& ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

                                                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ             ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ              ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

 

ΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ

 

 Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

 

 

Λάρισα 7/6/2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Αστ.ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v