Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις

Στη σύσταση κυβερνητικής επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών προχώρησε η κυβέρνηση. Στόχος η αναμόρφωση του νόμου 4412/2016. Ποιοι συμμετέχουν.

Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις

Τη ριζική αλλαγή του νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, προγραμματίζει σύμφωνα με πληροφορίες στο αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρνηση και μάλιστα, για το λόγο αυτό σύστησε Κυβερνητική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων που θα επεξεργαστεί και θα προτείνει τις αλλαγές.

Η εν λόγω επιτροπή, η οποία συστάθηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Αρ. φύλλου 91 τεύχος Α), αναφέρεται ότι θα λειτουργεί ως Ομάδα Διαχείρισης Έργου, για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.

Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση του θέματος, στόχος του νέου πλαισίου, είναι η επιτάχυνση όλων των διαδικασιών υλοποίησης των συμβάσεων έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς με τα ισχύοντα, καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις και γενικότερα «δυσκαμψίες».

Ποιοι συμμετέχουν

Σύμφωνα με την ΠΝΠ, η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από: α) τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Πρόεδρο, β) τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, γ) τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό μεταξύ των υπουργείων, δ) τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, ε) τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τη βιομηχανία, το εμπόριο και την προστασία του καταναλωτή, στ) τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα απλοποίησης και ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών, ως μέλη.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν, κατά περίπτωση, ως εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι εξής: α) ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θέματα εμπορίου, β) ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γ) ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δ) ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Πέρα από τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών η Επιτροπή προσδιορίζει τις προτεραιότητες των δράσεων του πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του κάθε υπουργείου, καταρτίζει τα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη επιμέρους στόχων, όπως διαβούλευσης, έκδοσης κανονιστικών πράξεων, οργανωτικών αλλαγών, εκπαίδευσης, και δίνει κατευθύνσεις για την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Επίσης, στην Επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον καλούνται από αυτήν, στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και εμπειρογνώμονες, ενώ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, μπορεί να διαβουλεύεται με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και συλλογικών φορέων, καθώς και με στελέχη της δημόσιας διοίκησης για την ανταλλαγή απόψεων και την εξασφάλιση των συνεργειών που απαιτούνται για την πληρέστερη αναμόρφωση και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου του ν. 4412/2016.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v