Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αυξάνεται το αφορολόγητο για τις δαπάνες R&D

Στο 200% έναντι 130% θα ανέρχεται το ποσοστό έκπτωσης. Παρατείνεται η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων των Αναπτυξιακών Νόμων 2004 και 2011. Παράταση χωρίς πρόστιμα και για την αδειοδότηση των logistics.

Αυξάνεται το αφορολόγητο για τις δαπάνες R&D

Από το 130% στο 200% αυξάνεται από 1/9/2020 το ποσοστό του αφορολόγητου για επιστημονικές δαπάνες και δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) των επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή, η πιστοποίηση των δαπανών θα μπορεί να γίνεται και από ιδιώτες ελεγκτές, αντί των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Τα παραπάνω προβλέπει το σχέδιο νόμο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και τον έλεγχο της αγοράς.

Η συγκεκριμένη διάταξη αποτέλεσε μεσο-μακροπρόθεσμη προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης, ωστόσο, η υλοποίησή της φαίνεται να επιταχύνθηκε μετά την πανδημία και δεδομένης της ανάγκης των επιχειρήσεων για τεχνολογικές επενδύσεις.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η θέσπιση ισχυρότερων φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις σε R&D αναμένεται να βελτιώσει την επίδοση της Ελλάδας στους σχετικούς δείκτες, να δώσει ώθηση στην ερευνητική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να περιορίσει το φαινόμενο του brain drain με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Επιπρόσθετα, καθότι παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων των επιχειρήσεων για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών για R&D, κρίνεται αναγκαία η επιτάχυνση της διαδικασίας αυτής, προκειμένου να περιοριστούν τα διαχειριστικά κόστη των επιχειρήσεων και να ενισχυθεί το αίσθημα φορολογικής ασφάλειας κατά την κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεών τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση προκρίνεται η εισαγωγή μιας νέας, εναλλακτικής διαδικασίας, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τομέα για τη σημαντική μείωση του φόρτου εργασίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Σύμφωνα με τη νέα παράλληλη διαδικασία, οι επιχειρήσεις που θα την επιλέξουν, μπορούν να επιταχύνουν την εξέταση των αιτημάτων τους υποβάλλοντας βεβαιώσεις από ορκωτούς λογιστές, με τις οποίες πιστοποιείται η ορθότητα των λογιστικών εγγραφών. Η ΓΓΕΤ θα διενεργεί έλεγχο μόνο στο φυσικό αντικείμενο των ερευνητικών σχεδίων, ήτοι τον χαρακτηρισμό των δαπανών ως R&D, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών. Συνεπώς, αν παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα χωρίς να έχει διενεργηθεί ο έλεγχος από τη ΓΓΕΤ, οι δαπάνες θα κρίνονται σύννομες.

Παράταση υλοποίησης επενδύσεων

Στο ίδιο σχέδιο νόμου, προβλέπεται και η τρίμηνη παράταση υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στα κίνητρα των παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων και συγκεκριμένα των νόμων του 2004 και του 2011 από τις 31/12/2020, στις 31/3/2021.

Χωρίς πρόστιμα οι καθυστερήσεις στα logistics

Παράταση προθεσμίας δίνεται και για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, χωρίς τον καταλογισμό προστίμου.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η παρ. 2 του άρθρου 163 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος Κεφαλαίου και δεν είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 επ. του π.δ. 79/2004 (Α' 62) ή τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α' 143), χορηγείται έγκριση εγκατάστασης, όπου απαιτείται. Εφόσον ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σε προθεσμία τριών ετών από την έναρξη ισχύος της απόφασης του άρθρου 48 ΙΑ του ν. 4442/2016 (Α' 230), η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται χωρίς την επιβολή προστίμου. Μετά την έγκριση εγκατάστασης, ο φορέας υποχρεούται στην υποβολή της γνωστοποίησης. Εφόσον η γνωστοποίηση υποβληθεί εντός της ανωτέρω ταχθείσας προθεσμίας και πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, δεν επιβάλλεται πρόστιμο».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, με το Κεφάλαιο Ι του ν. 4442/2016, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 160 του ν. 4512/2018 (Α' 5), θεσμοθετήθηκαν διατάξεις απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής. Με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 163 του ν. 4512/2018 δόθηκε προθεσμία δύο ετών για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, προκειμένου να προσαρμοστούν στις προβλεπόμενες από το νέο πλαίσιο νομοθετικές ρυθμίσεις και να τηρήσουν τις νέες διαδικασίες. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα αρκετά Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής δεν έχουν ενταχθεί στο αδειοδοτικό πλαίσιο του ν. 4302/2014 (Α' 225) λόγω θεμάτων χωροθέτησής τους, που επιλύονται με τις προβλέψεις του π.δ. 59/2018 (Α' 114), κρίνεται σκόπιμο να επεκταθεί η δυνατότητα προσαρμογής τους στο αδειοδοτικό πλαίσιο κατά ένα χρόνο, χωρίς την επιβολή προστίμου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v