Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κονδύλι 8 εκατ. ευρώ για μεταδιδακτορικούς ερευνητές

Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για την τρίτη προκήρυξη για την υλοποίηση ερευνητικών έργων από μεταδιδάκτορες. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν. Τα επιστημονικά πεδία. Το ύψος της χρηματοδότησης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις.

Κονδύλι 8 εκατ. ευρώ για μεταδιδακτορικούς ερευνητές

Το ποσό των 8 εκατ. ευρώ θα διαθέσει το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για να χρηματοδοτήσει ερευνητικά έργα μεταδιδακτορικών ερευνητών. Ειδικότερα, μέσω «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» θα δοθεί ένα ακόμη κίνητρο σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές να υλοποιήσουν ερευνητικά έργα υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα.

Η υποβολή των αιτήσεων για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στη νέα προκήρυξη, αρχίζει στις 25 Ιανουαρίου, με καταληκτική ημερομηνία τις 8 Μαρτίου 2021. Υπενθυμίζουμε ότι κατά τα προηγούμενα έτη, υπήρξαν άλλες δύο προκηρύξεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης.

Συνολικά στις τρεις προκηρύξεις, έχουν διατεθεί 58,6 εκατ. και ήδη υλοποιούνται ή ξεκινά η υλοποίηση πάνω από 290 έργων μεταδιδακτόρων, από τις πρώτες δυο προκηρύξεις του Ιδρύματος, στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας.

Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων, κατόπιν αξιολόγησης, ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στα οποία Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ) είναι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές (ΜΕ-ΕΥ), διαμορφώνοντας τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα.

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο (πρόταση) θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχει σημαντική επιστημονική απήχηση και να πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας και να υλοποιηθεί εντός διαστήματος 12 έως 24 μηνών.

Κάθε ερευνητική Πρόταση θα υποβάλλεται σε ένα επιστημονικό πεδίο μίας από τις ακόλουθες ευρείες Επιστημονικές Περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας), Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα, Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Περιβάλλον και Ενέργεια και Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.

Το έργο θα μπορεί να υλοποιηθεί σε φορέα υποδοχής, ο οποίος μπορεί να είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (συμπεριλαμβανομένων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) που εδρεύει στην Ελλάδα, ερευνητικός ή τεχνολογικός φορέας του άρθρου 13α του Ν. (Α΄ 258), Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο των Ν. 2083/1992 και 3685/2008 και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Δικαίωμα συμμετοχής ως ΕΥ του έργου έχουν όσοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους δίπλωμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία έναρξης των υποβολών δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών από την αναγόρευσης του σε διδάκτορα.

Επίσης, στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν και όσοι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης έχουν αποδεδειγμένα υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή, αλλά δεν έχουν ακόμα αναγορευθεί σε διδάκτορες, εφόσον υποβάλουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Ιδρύματος.

Το ύψος της χρηματοδότησης

Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε ερευνητικού έργου ανέρχεται στις 120.000 ευρώ ανά επιστημονική περιοχή, πλην των Κοινωνικών Επιστημών, των Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών και Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας, όπου το ανώτατο όριο, είναι οι 100.000 ευρώ.

Από το ποσό της χρηματοδότησης, το 50% αφορά δαπάνες προσωπικού, όπως οι αμοιβές του ΜΕ-ΕΥ και των μελών της Ερευνητικής Ομάδας και το υπόλοιπο 50% οι δαπάνες αναλωσίμων, διάχυσης και μετακινήσεων, χρήσης ή πρόσβασης σε εξοπλισμό, υποδομές ή άλλους πόρους, για αγορά εξοπλισμού καθώς και λοιπές δαπάνες.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v