Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δικαιοσύνη: Ερχεται on line ενημέρωση φορέων, δικηγόρων και πολιτών

Μείωση της ταλαιπωρίας αλλά και εξοικονόμηση πόρων και μικρότερη ανάγκη φυσικής παρουσίας θα επιφέρει ένα από τα σημαντικότερα έργα τον τομέα της δικαιοσύνης που δημοπράτησε η ΚτΠ.

Δικαιοσύνη: Ερχεται on line ενημέρωση φορέων, δικηγόρων και πολιτών

Ένα ακόμα σημαντικό έργο πληροφορικής που θα αλλάξει τα δεδομένα στην ελληνική Δικαιοσύνη προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας. Πρόκειται για το έργο: «Αλληλεπιδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης πόρων, δομών και δεδομένων προδικασίας – on line ενημέρωση φορέων δικηγορών πολιτών» που ο προϋπολογισμός του ξεπερνά τα 8 εκατ. ευρώ.

Ο Σκοπός του Έργου είναι  ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος προδικασίας στο G-CLOUD και η διασύνδεση και επικοινωνία μεταξύ των φορέων της δικαιοσύνης και λοιπών φορέων της δημόσιας διοίκησης για την υποστήριξη ροών εργασίας όλων των βαθμίδων της ποινικής, πολιτικής, διοικητικής και ελεγκτικής διαδικασίας των δικαστών.

Αφορά στο σύνολο των πολιτών της χώρας, καθώς και σύμφωνα με τα στοιχεία του 2019 πιστοποιείται  ότι τουλάχιστον 1.450.000 διαφορετικοί πολίτες έχουν την ανάγκη των υπηρεσιών αυτών και θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν μέσω του προτεινόμενου Συστήματος.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση έργου πληροφορικής που θα περιλαμβάνει: 

 • Τη μετάπτωση και αναβάθμιση του ΟΠΣ Ολομέλειας “Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας, On Line εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών, Πολιτών»  στο Gcloud,
 • Τη δημιουργία του ολοκληρωμένου και ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος διαχείρισης πόρων, δομών και δεδομένων προδικασίας για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, που θα περιλαμβάνει τη διαχείριση και την απόδοση πόρων στους δικαιούχους φορείς και στους Δικηγορικούς Συλλόγους (63 συνολικά), καθώς και την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, των 357 Δικαστηρίων της Χώρας, την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ, τα περιφερειακά Ταμεία Προνοίας και αλληλεγγύης  κλπ.)
 • Τη Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πειθαρχικών Υποθέσεων των 63 Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, οι οποίοι έχουν, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική  αυτονομία και αυτοτέλεια και διοικούνται από αιρετά Διοικητικά Συμβούλια (Άρθρ. 89, Ν 4194/2013)
 • Την ανάπτυξη περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας που θα διαλειτουργεί με τα απαιτούμενα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα των εμπλεκομένων φορέων και θα αναπτύξει τα πρότυπα για την υλοποίηση των  απαραίτητων διεπαφών ώστε  να διαλειτουργήσει και με μελλοντικά πληροφοριακά συστήματα.

Το Υποσύστημα μετάπτωσης και αναβάθμισης του ΟΠΣ Ολομέλειας “Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας, On Line εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών, Πολιτών»  στο Gcloud, θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση των βάσεων δεδομένων στην τελευταία τους έκδοση, συμβατές με τις προδιαγραφές του Gcloud.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ μήνες. Ο προϋπολογισμός του Έργου - εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.583.199,98 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/08/2022 και ώρα 14:00 και η Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 04/07/2022.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 02-09-2022 και ώρα 14:00.

Βασικούς στόχους του έργου αποτελούν:

 • Η ελάφρυνση του διαχειριστικού φόρτου των φορέων του δικαστικού συστήματος με την ηλεκτρονική καταγραφή της πληροφορίας από τους συνηγόρους και την ανάρτηση όλων των προβλεπόμενων από τους Κώδικες εγγράφων
 • Η μείωση της ανάγκης για φυσική παρουσία για υπηρεσίες της δικαιοσύνης και της δημόσιας διοίκησης όπως η υποβολή και παραλαβή εγγράφων, αιτημάτων κ.ο.κ. μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφόρησης
 • Η επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης και ποιοτική αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της Δικαιοσύνης προς τους πολίτες
 • Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της Δικαιοσύνης και άλλων φορέων του Δημοσίου τομέα με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών διεπαφών
 • Η παραγωγή στατιστικών δεδομένων και διοικητικής πληροφόρησης
 • Η αντικειμενική και άμεση πληροφόρηση συνηγόρου και πολίτη πληροφόρηση για την λειτουργία του δικαστικού συστήματος και την πορεία της υπόθεσής του
 • Η αύξηση της διαφάνειας στην λειτουργία του δικαστικού συστήματος
 • Η δημιουργία ηλεκτρονικού Αποθετηρίου με τήρηση ιστορικού και φακέλου υπόθεσης και δυνατότητα ποιοτικού και νομικού ελέγχου
 • Η Αποφυγή απώλειας εσόδων λόγω καθυστέρησης και τελικής παραγραφής των επιβαλλόμενων χρηματικών ποινών μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και με τρίτους φορείς
 • Η Εξοικονόμηση πόρων
 • Η Μείωση λειτουργικού κόστους του δικαστικού συστήματος: χώροι αποθήκευσης, χρόνοι αναζήτησης και αναπαραγωγής των εγγράφων, αναλώσιμα
 • Η Μείωση κόστους υποδομών: οικονομίες κλίμακας στην εισαγωγή αναβαθμίσεων και τροποποιήσεων, μείωση διαχειριστικού φόρτου για την επίλυση δυσλειτουργιών και την διαχείριση του συστήματος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v