Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στα 2 δισ. η έκδοση του Δημοσίου της Τρίτης

Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009 το ελληνικό δημόσιο θα προχωρήσει στην έκδοση εντόκων γραμματίων 13, 26 και 52 εβδομάδων συνολικού ποσού 2 δισ. ευρώ.

Στα 2 δισ. η έκδοση του Δημοσίου της Τρίτης
Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009 το ελληνικό δημόσιο θα προχωρήσει στην έκδοση εντόκων γραμματίων (ΕΓΕΔ) 13, 26 και 52 εβδομάδων συνολικού ποσού 2 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά:

1. 52 εβδομάδων, ποσού 500 εκατ. ευρώ, λήξεως 15 Ιανουαρίου 2010.
2. 26 εβδομάδων, ποσού 600 εκατ. ευρώ, λήξεως 17 Ιουλίου 2009.
3. 13 εβδομάδων, ποσού 900 εκατ. ευρώ, λήξεως 21 Απριλίου 2009.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009 (Τ+3) και για τους τρεις δημοπρατούμενους τίτλους.

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους βασικούς διαπραγματευτές αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του κανονισμού των βασικών διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής και μέχρι τις 12:00 μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι το συνολικό ύψος 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους* και θα αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Περίοδος εγγραφών: Από Δευτέρα 12 Ιανουαρίου έως και Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009.
2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2009, για απεριόριστα ποσά, αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρίες.

Υπενθυμίζεται ότι η δημοπρασία γερμανικών κρατικών ομολόγων που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιανουαρίου συνάντησε ιδιαίτερα χαμηλή ζήτηση.

* Επειδή η διακράτηση των τίτλων θα παρακολουθείται από το σύστημα άυλων τίτλων του κεντρικού αποθετηρίου αξιών, απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρηση τους σε μερίδα του ΣΑΤ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και θα γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η αστυνομική ταυτότητα και ο ΑΦΜ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v