Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Μείωση τζίρου, διεύρυνση ζημιών το 2013

Τζίρο μειωμένο κατά 10,34% στα 17,193 εκατ. ευρώ και διεύρυνση ζημιών στα 2,441 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος της Βογιατζόγλου Systems στη χρήση 2013. Ανάλογη πορεία και για τα μεγέθη της μητρικής εταιρίας.

Βογιατζόγλου: Μείωση τζίρου, διεύρυνση ζημιών το 2013
Υποχώρηση του κύκλου εργασιών και διεύρυνση των ζημιών εμφάνισε στη χρήση του 2013, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής, η Βογιατζόγλου Systems.

Ειδικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE για την χρήση 2013 διαμορφώθηκε στα 17.193 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,34% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2012 (19.176 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη έφτασαν τα 6.001 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 14,55% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2012 (7.023 χιλ. ευρώ), ενώ τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 740 χιλ. ευρώ (293 χιλ. ευρώ το 2012).

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν ζημίες ύψους 2.029 χιλ. ευρώ (ζημίες ύψους 1.144 χιλ. ευρώ το 2012), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες ύψους 2.441 χιλ. ευρώ (έναντι ζημιών ύψους 1.473 χιλ. ευρώ το 2012).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 13.337 χιλ. ευρώ έναντι 14.792 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση μειωμένος κατά 9,83%. Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 4.746 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 12,42% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2012 (5.419 χιλ. ευρώ), ενώ τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων εμφάνισαν κέρδη ύψους 544 χιλ. ευρώ (ζημιές ύψους 97 χιλ ευρώ το 2012).

Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους 1.887 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 990 χιλ. ευρώ το 2012, ενώ τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής παρουσίασαν ζημίες ύψους 2.262 χιλ. ευρώ έναντι ζημίες ύψους 1.266 την χρήση του 2012. Οι ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή για την εταιρεία διαμορφώνονται σε (0,3576) ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρία, για έκτη συνεχή χρονιά το εξαιρετικό υψηλό ποσοστό της ύφεσης της χώρας μας το οποίο επηρέασε αρνητικά την αγορά συνεχίζει την αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του ομίλου. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στο λιανικό και το χονδρικό εμπόριο το οποίο συνεχίζει να επηρεάζεται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση με μοναδική εξαίρεση την θυγατρική στην Ρουμανία Voyatzoglou Systems Romania SRL η οποία εμφανίζει κέρδη για μια ακόμη χρονιά.

Η μείωση του κύκλου εργασιών του ομίλου και κατ' επέκταση οι ζημίες που εμφάνισε ο όμιλος είναι αναμενόμενη συγκριτικά με την συνεχιζόμενη και για το έτος 2013 ύφεση σε όλους τους τομείς του εμπορίου. Η υγιής Καθαρή θέση του ομίλου, η μικρή εξάρτηση από δανεικά βάρη σε συνδυασμό με την θετική ρευστότητα εξασφαλίζουν στον όμιλο την απρόσκοπτη λειτουργία και κάλυψη όλων των λειτουργικών εξόδων που απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών της.

Σημειώνεται επίσης ότι με την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 12.11.2013, αποφασίστηκε η πώληση του ακινήτου της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Σύμφωνα με τα οριζόμενα των ΔΠΧΠ, στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31.12.2013 το ακίνητο στα Οινόφυτα Βοιωτίας μεταφέρθηκε από τα κονδύλια «Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία» και «Επενδύσεις σε ακίνητα» και παρουσιάστηκε διακεκριμένα στο κονδύλι «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση».

Το ποσό των 11.300 χιλ. ευρώ στα «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση» απεικονίζει την χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας. Η διαφορά από την ανωτέρω επιμέτρηση ποσού 2.001 χιλ. ευρώ αφορά την ζημία η οποία επιβάρυνε την κατάσταση των συνολικών εσόδων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v