Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα: Στις 17 Ιουνίου η ΓΣ

Η κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μεταξύ των θεμάτων που θα εξετάσει η ΓΣ.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Στις 17 Ιουνίου η ΓΣ
Η Alpha Αστικά Ακίνητα προσκαλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 17η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank, οδός Σταδίου, αριθ. 40, (3ος όροφος) 102 52 ΑΘΗΝΑΙ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2013 και των αναμορφωμένων συγκριτικών κονδυλίων της χρήσεως 2012, λόγω αναδρομικής εφαρμογής λογιστικών αρχών και πρακτικών που επιβάλλονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντιστοίχως και για τον έλεγχο, της διαχειριστικής Χρήσεως 2013.

3. Κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών κατ' εφαρμογή του άρθρου 72 ν.4172/2013, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δυνάμει τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας, με αντίστοιχη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική Χρήση 2014 και έγκριση της αμοιβής τους.

6. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v