AXON: Συνεχίζει τις προσπάθειες για ενίσχυση ρευστότητας

Σειρά ενεργειών προωθεί ο όμιλος της AXON Συμμετοχών προκειμένου να εξασφαλίζει τη βελτίωση της ρευστότητάς του και τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του με απώτερο στόχο την έξοδο από την επιτήρηση.

AXON: Συνεχίζει τις προσπάθειες για ενίσχυση ρευστότητας

Η διοίκηση της Axon Συμμετοχών, οι μετοχές της οποίας έχουν ενταχθεί στην κατηγορία της επιτήρησης, με ανακοίνωσή της γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί σε μια σειρά πρόσθετων ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς του. Οι σημαντικότεροι τομείς δράσης αφορούν:

- Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητη περιουσία 119 στρεμμάτων στην πόλη της Πάτρας με εύλογη αξία κατά την 31/3/2014 ποσού € 32.934. Η αξία αυτή καλύπτει μεγάλο μέρος του υφιστάμενου τραπεζικού της δανεισμού και η Διοίκηση επεξεργάζεται τις δυνατότητες άμεσης αξιοποίησής της προς κάλυψη των δανειακών της υποχρεώσεων.

- Τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του ομίλου, με σκοπό α) την αναλογική μετακύλιση του κουρέματος των παλαιών απαιτήσεων από ασφαλιστικούς φορείς και β) την σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών του απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

- Τη διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του ομίλου, με κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και τον περιορισμό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων.

- Την κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, στην περίπτωση που υπάρξουν συμφέρουσες επενδυτικές προτάσεις καθώς και την επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του ομίλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση.

- Στην υλοποίηση του ανεκτέλεστου έργου υπογεγραμμένων συμβάσεων, της θυγατρικής εταιρεία SONAK A.E.B.E., έως την 31/3/2014 ποσού €24,75 εκ.μέσα στα επόμενα 3 έτη με αποτέλεσμα τη συνέχιση συνεισφοράς υψηλών πωλήσεων και ρευστότητας στον όμιλο.

- Την επέκταση των δραστηριοτήτων του τομέα υγείας σε νέες αγορές. Η διοίκηση του ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο ευμετάβλητο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και είναι σε διαρκή εγρήγορση για να αναθεωρεί και να προσαρμόζει την επιχειρησιακή του στρατηγική στα υπό εξέλιξη δεδομένα. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά, βασικός άξονας της στρατηγικής της αποτελεί η επέκταση των δραστηριότητας στις εκτός Ελλάδος αγορές .

- Τέλος, εντός της προηγούμενης χρήσεως καθορίστηκε ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (rebate & clawback), με αναδρομική εφαρμογή από την 1/1/2013 καθιστώντας την δυνατότητα διοικητικής και οικονομικής προσαρμογής των παρόχων εξαιρετικά δυσχερή. Για το εν λόγω θέμα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των παρόχων και των αρμόδιων υπουργείων βρίσκονται σε εξέλιξη. Βάσει αυτών των συζητήσεων καθώς και των δεσμεύσεων των αρμοδίων υπουργών η Διοίκηση της εταιρείας αναμένει εντός της τρέχουσας χρήσεως την ενδεχόμενη αναθεώρηση των εν λόγω αποφάσεων η οποία δύναται να επιφέρει θετική διαφοροποίηση των συνημμένων οικονομικών αποτελεσμάτων.

Σε ότι αφορά τα βασικότερα ενοποιημένα και εταιρικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου που έληξε την 31/3/2014 η AXON γνωστοποιεί ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών (προ της επίδρασης για clawback & rebate) διαμορφώθηκε στα €60.101 χιλ.έναντι €45.050 χιλ. κατά την συγκριτική περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως 33,4%. Η εν λόγω αύξηση κατά κύριο λόγο οφείλεται στη σημαντική αύξηση, κατά 28,3% (€12.302 χιλ.), του κλάδου υγείας.

Η διοίκηση του Ομίλου κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρήσεως επανασχεδίασε την επιχειρηματική ατζέντα όσον αφορά τον κλάδο υγείας, με την συνειδητοποιημένη στροφή σε αγορές του εξωτερικού. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για επέκταση των δραστηριοτήτων του και με γνώμονα την επιτυχή υλοποίηση της αντίστοιχης συνεργασίας κατά την χρήση του 2012, προέβη στην σύναψη νέων συμβάσεων με το Υπουργείο Υγείας της Λιβύης.

Οι εν λόγω συμβάσεις ενεργοποιήθηκαν στην λήξη της συγκριτικής χρήσεως 2013, συνεισφέροντας σημαντικά τόσο στην πληρότητα των μονάδων υγείας του Ομίλου όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά €12.833 χιλ.λόγω των ανωτέρω συμφωνιών. Η εν λόγω συνεργασία αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τα επόμενα τρίμηνα της τρέχουσας χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό €12.790 χιλ.παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση έναντι της συγκριτικής περιόδου κατά την οποία είχαν ανέλθει σε €8.448 χιλ.. Η αύξηση των ενοποιημένων κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, όπως αναφέρεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την επιτυχή υλοποίηση αποφάσεων που οδήγησαν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31/3/2014 η Διοίκηση του Ομίλου προχώρησε στην αναγνώριση μέρους μόνο των σχετικών δουλευμένων εσόδων (πωλήσεων) του κλάδου υγείας προς τον ασφαλιστικό οργανισμό ΕΟΠΥΥ, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις για την εφαρμογή rebate & clawback και στο πλαίσιο τήρησης της αρχής της συντηρητικότητας κατά την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου για την κλειόμενη περίοδο όπως αυτά θα διαμορφώνονταν χωρίς την επίδραση των προβλέψεων για clawback και rebate παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα. Σημειώνεται ότι τα κονδύλια "Αποτελέσματα μετά φόρων" και "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων" περιλαμβάνουν και την επίδραση των αναλογούντων φόρων.

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

Δημοσιευμένα κονδύλια  την 31.3.2014

Κονδύλια την 31.3.2014 χωρίς την επίδραση Clawback & Rebate

Πωλήσεις:

49.286

60.101

Μικτό κέρδος:

16.055

26.870

Λειτουργικά αποτελέσματα:

8.689

19.505

Αποτελέσματα προ φόρων:

2.209

13.025

Αποτελέσματα μετά φόρων:

548

8.552

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων:

(90.484)

(52.279)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων:

12.790

23.606

Υπενθυμίζεται ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10.04.2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v